ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.43, తేది: 25.06.2020 – పెద్ద చిగుళ్ళ రేవు గ్రామము ,ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా   ముదిగుబ్బ   మండలం,     పెద్ద చిగుళ్ళ రేవు  గ్రామము నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

25/06/2020 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.42, తేది: 24.06.2020 – రాఘవపల్లి మరియు చిన్న కోట్ల గ్రామములు , ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా   ముదిగుబ్బ   మండలం,    రాఘవపల్లి  మరియు  చిన్న కోట్ల  గ్రామముల నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

24/06/2020 31/12/2027 చూడు (700 KB)
గెజిట్ నెం.41, తేది: 24.06.2020 – రాఘవపల్లి గ్రామము ,ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా   ముదిగుబ్బ   మండలం,     రాఘవపల్లి   గ్రామము నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

24/06/2020 31/12/2027 చూడు (818 KB)
గెజిట్ నెం.40, తేది: 24.06.2020 – చిన్న చిగుళ్ళ రేవు గ్రామము ,తాడిమర్రి మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా  తాడిమర్రి  మండలం,    చిన్న చిగుళ్ళ రేవు  గ్రామము నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

24/06/2020 31/12/2027 చూడు (797 KB)
గెజిట్ నెం.38, తేది: 17.06.2020 – చిన్న చిగుళ్ళ రేవు గ్రామము ,తాడిమర్రి మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా  తాడిమర్రి  మండలం,    చిన్న చిగుళ్ళ రేవు  గ్రామము నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

17/06/2020 31/12/2027 చూడు (739 KB)
గెజిట్ నెం.36, తేది: 16.06.2020 – పెద్దకొట్ల మరియు తిరుమల పురం గ్రామములు , తాడిమర్రి మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా  తాడిమర్రి  మండలం,    పెద్దకొట్ల మరియు తిరుమల పురం  గ్రామముల నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

16/06/2020 31/12/2027 చూడు (848 KB)
Gazette No35, Dt: 09.06.2020– Uppalapdu and Pedda Chigulla Revu Villages of Mudigubba Mandal– Preliminary Notification

Land Acquisition – Chitravathi Balancing Reservoir – PABR Stage-II,    Ananthapuramu –       Proposals for Preliminary Notification 25 Structures having       with Plinth Area 1032.08       Sq.Mts in respect of Uppalapadu  (V)  of Mudigubba (M)          in Sy.Nos. 5,24,30,31 etc.,     and 19 Structures having with plinth area of 462.07 Sq.Mts in respect of         Peddachigullarevu (V) of Mudigubba (M) in Sy.Nos. 2-1, 8-2D, 31-3 etc., – i.e.,  Total      Plinth Area: 1494.15 Sq.Mts – Proposed for acquisition for           submersion under        Chitravathi Balancing Reservoir – Preliminary      Notification proposals –         Approved – Orders – Issued.

09/06/2020 31/12/2027 చూడు (689 KB)
గెజిట్ నెం.34, తేది: 05.06.2020 – చిన్న చెప్పలి గ్రామము, కమలాపురం మండలము,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా కమలాపురం మండలము లోని చిన్న చెప్పలి గ్రామములో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 1 ఆర్ ఆఫ్ 5ఆర్ ఆఫ్ 14L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి 4.150 కి.లో వరకు 16.13 ఎకరముల పట్టా భూములు చిన్నచెప్పలి గ్రామం కమలాపురం మండలం              షెడ్యూల్-II: 1 యల్ ఆఫ్ 1 ఆర్ ఆఫ్ 5ఆర్ ఆఫ్ 14యల్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి కి.లో 1.275 వరకు (టి. ఈ) కొరకు 4.68  ఎకరముల పట్టా భూముల కొరకు చిన్నచెప్పలి గ్రామం కమలాపురం మండలం మొత్తం వెరసి (16.13+4.68) = 20.81 ఎకరముల పట్టా భూములు సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

05/06/2020 31/12/2027 చూడు (930 KB)
గెజిట్ నెం.32, తేది: 03.06.2020 – ఇందుకూరు, యన్ పాలగిరి మరియు అనిమెల గ్రామములు, వీరపునాయుని పల్లె మండలము,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా వీరపునాయుని పల్లె మండలము లోని ఇందుకూరు, యన్ పాలగిరి మరియు అనిమెల గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 2L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 2..900 నుండి 4.875 కి.లో వరకు షెడ్యూల్-II: 1 ఆర్ ఆఫ్ 1 యల్ ఆఫ్ 5 ఆర్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి కి.లో 1.050 వరకు (టి.ఈ) పనులకు గాను 16.97 (12.69+3.71+0.57) ఎకరముల పట్టా భూములు సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

03/06/2020 31/12/2027 చూడు (383 KB)
గెజిట్ నెం.30, తేది: 30.05.2020 – అనిమెల లింగాల మరియు కొమ్మద్ది గ్రామములు,వీరపునాయుని పల్లె మండలము,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా వీరపునాయుని పల్లె మండలము లోని అనిమెల లింగాల మరియు కొమ్మద్ది గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటర్ల నిర్మాణము కొరకు

షెడ్యూల్I: సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధానకాలువకి.లో 9.625 నుండి10.875 కి.లోవరకు, 9.76 ఎకరముల పట్టా భూములు అనిమెల గ్రామము  వీరపునాయుని  పల్లె మండలం.

షెడ్యూల్II: 6L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.మీ 0.000 నుండి కి.మీ 1.500 వరకు (టి. ఈ) ఓ టీ @ 4.625 కి.లోవరకు, 8.04 ఎకరముల పట్టా భూములు అనిమెల గ్రామము వీరపునాయుని  పల్లె మండలం.

షెడ్యూల్III: 11L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.మీ 0.000 నుండి కి.మీ 0.675  వరకు (టి. ఈ) ఓ టీ @ 11.225 కి.మీ వరకు, 2.93 ఎకరముల పట్టా భూములు లింగాల గ్రామము  వీరపునాయుని  పల్లె మండలం.

షెడ్యూల్IV: యం.డి.రోడ్  ఏర్పాటుకు కి.మీ 19.070 నుండి కి.మీ 21.140 వరకు చిలమకూరు-వీరపునాయుని పల్లె రోడ్ సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ క్రింద మునక నిమిత్తము విస్తీర్ణం 1.21 ఎకరముల పట్టా భూములు కొమ్మద్ది  గ్రామము  వీరపునాయుని  పల్లె మండలం

మొత్తము వెరసి (9.76+8.04+2.93+1.21) 21.94 ఎకరముల పట్టా భూములు భూమి పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

30/05/2020 31/12/2027 చూడు (427 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు