ముగించు

పాఠశాలలు

ఎం పి పి స్ తాళ్ళ ప్రొద్దుట్టూర్ బి సి

తాళ్ళ ప్రొద్దుట్టూర్ విలేజ్, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9441036093-9400232227
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి యుపిఎస్ డబ్బుడుపల్లి

కోడురు గ్రామం, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9490810738-9492323004
వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రాథమిక / సహ విద్యతో ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పీ పీ ఎస్ ఎస్ ఆర్ కాలనీ దొమ్మరనంద్యాల

దొమ్మరనంద్యాల, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 521230

ఎం పీ పీ ఎస్ కొర్రపాడు

కొర్రపాడు గ్రామం, రాజుపాలెం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 522412

ఎం పీ పీ ఎస్ గురుప్పని కోట

లింగాపురం గ్రామం, మైలవరం మండలము, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9505594553
వర్గం / పద్ధతి: Primary / Co-education
పిన్ కోడ్: 516432

ఎం పీ పీ ఎస్ గుర్రప్పని కొట్టాల

లింగపురం గ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా,516432


ఫోన్ : 9505594553-9912484230
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516432

ఎం పీ పీ ఎస్ నాయునిపల్లి

నాయునిపల్లె విలేజ్, S.V. కసినయన్ మండల్, కడప జిల్లా, 516217


ఫోన్ : 9441132215-9492372940
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516217

ఎం పీ పీ ఎస్ బాలయ పల్లి

మదిరేపల్లి గ్రామం, దువ్వుర్ మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516175

ఎం పీ పీ ఎస్ మైలవరం

మైలవరం గ్రామం, మైలవరం మందాలం, కడప జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: Primary / Co-education
పిన్ కోడ్: 521230

ఎం పీ యు పీ ఎస్ వరికుంట్ల

వరికుంటల విలేజ్, ఎస్ వి కాసీనయన్ మండల్, కడప డిస్ట్రి, 516217


ఫోన్ : 9440045287-9440474448
వర్గం / పద్ధతి: ఎగువ ప్రాథమిక. మరియు ద్వితీయ / సహ-విద్య
పిన్ కోడ్: 516217