ముగించు

పాఠశాలలు

ఎం పి పి ఎస్ ఎర్రగుడి

యర్రాగుడి విలేజ్, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9490194696-9908051650
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ ఏటూరు

ఎటూరు గ్రామం, కొండంపు మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9440768622-8500848024
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ కె సిరిగేపల్లి

కోడురు గ్రామం, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 8309593770-9440093936
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ కొత్త పల్లి

సన్కపల్లి గ్రామం, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9848383301-8500848024
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ గరిసెలూర్

గరిసెలూర్ గ్రామం, పెడముడియం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ-విద్య

ఎం పి పి ఎస్ టి కోడూరు హెచ్ డబల్యు

కొడూరు గ్రామం, కొండపురం మండలం, కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9948710876-9491509432
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ దరువుపల్లి

కే బొమ్మేపల్లి గ్రామం, కొండాపురం మండలం,కడప జిల్లా


ఫోన్ : 9490815141
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ బాలయపల్లి

మదిరేపల్లి, దువ్వూరు మండల్, కడప జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516175

ఎం పి పి ఎస్ మురగంపల్లె

సన్కపల్లి గ్రామం, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా, 516474


ఫోన్ : 9030906048-9010785611
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474

ఎం పి పి ఎస్ సంకేపల్లి

సన్కపల్లి గ్రామం, కొండపురం మండల్, కడప జిల్లా, 516474


ఫోన్ : 9441338893-9440094121
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516474