ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప - ప్రకటనలు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప - ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/33 /2016 , తేది: 28.02.2020 – బలపనూరు గ్రామము, సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – బలపనూరు గ్రామము  సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా       అక్వి జేషన్   అఫ్ లాండ్స్  ఫర్      మేషన్    అఫ్   కోవరంగుట్ట పల్లి  ట్యాంక్  ఇన్ ఫొర్ శ్యూరు  ఏరియా  ప్యాకేజ్   నెం  93 – A   అండర్ పులివెందుల  బ్రాంచ్ కెనాల్     కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 29.01.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద  6  నెలల (08.03.2020  నుండి 07.09.2020   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

08/03/2020 31/12/2027 చూడు (3 MB)
సూచిక నెం. బి /21/2016 , తేది: 21.01.2020 – గొడ్డుమర్రి గ్రామము, గొడ్డుమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – గొడ్డుమర్రి  గ్రామము  యల్లనూరు      మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా       అక్వి జేషన్   అఫ్ లాండ్స్  ఫర్  కన్స్ట్రక్షన్   అఫ్  న్యూ అని కట్  ఫోర్ శూ శ్యురు  ఏరియా      కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 29.01.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల ( 29.01.2020  నుండి 28.01.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

29/01/2020 31/12/2027 చూడు (1 MB)
సూచిక నెం. బి /04/2017, తేది: 12.1 1 .2019 – గొడ్డుమర్రి గ్రామము యల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ –జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3 – గొడ్డుమర్రి  గ్రామము  యల్లనూరు      మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా       అక్వి జేషన్   అఫ్ లాండ్స్  ఫర్  కన్స్ట్రక్షన్   అఫ్  న్యూ అని కట్  ఫోర్ శూ శ్యురు  ఏరియా  అండర్  జి యాన్ యస్ యస్  ప్రాజెక్ట్  అక్రోస్స్  చిత్రావతి  రివర్   గొడ్డుమర్రి  అని కట్        కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 19.11. 2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల (19.11. 2019 నుండి 18.11. 2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

19/11/2019 31/12/2027 చూడు (1 MB)
సూచిక నెం. బి /152/2018, తేది: 09.01.2020 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, పెద్ద ముడియం మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3, ముద్దనూరు – నెమళ్లదిన్నె  గ్రామము, పెద్ద ముడియం  మండలంలో  విస్తీర్ణం40.18 ఎకరముల భూమి       ఆక్వ జేషన్  అఫ్ లాండ్స్   కన్స్ట్రక్షన్     అఫ్ న్యూ  కుందు  పెన్నా  లింక్  కెనాల్    ఏర్పాటు కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్   20.01.2020   నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 6 నెలల (20.01.2020 నుండి 19.01.2021 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

20/01/2020 31/12/2027 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు