ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప - ప్రకటనలు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప - ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. CBRBOPRN(APN)/07 /2017 , తేది: 208 .04.2020 – గుడుగు మరియు కునుకుంట్ల గ్రామములు నార్పాల మరియు తాడిమర్రి మండలంలు – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – గుడుగు మరియు కునుకుంట్ల గ్రామములు  నార్పాల మరియు తాడిమర్రి   మండలంల లో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్    ఫర్   ది  పర్పస్  అఫ్  అడిషనల్ విద్త్స్  అఫ్ తుం పేర  దిప్   కట్  అండర్  పులివెందుల బ్రాంచ్ కెనాల్        కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   19 .04.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల (19 .04.2020 నుండి  18 .04.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

19/04/2020 31/12/2027 చూడు (305 KB)
సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/08 /2017 , తేది: 23 .03.2020 – కొమ్మనూతల గ్రామము లింగాల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – కొమ్మనూతల గ్రామము  లింగాల మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్    ఫర్    ప్రెషర్  మెయిన్ అఫ్ వెలిదండ్ల  ట్యాంక్ తో తాతిరెడ్డి పల్లి సిస్త్రన్  అండర్ సి బి ర్  కెనాల్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   28 .03.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల (28 .03.2020 నుండి  27 .03.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

28/03/2020 31/12/2027 చూడు (209 KB)
సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/08 /2018 , తేది: 23 .03.2020 – వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామములు వేముల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామములు  వేముల    మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్    ఫర్   ఫార్మ షాన్  అఫ్ నాయని చెరువు ఫీడర్  కెనాల్         కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   28 .03.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల (28 .03.2020 నుండి  27 .03.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

28/03/2020 31/12/2027 చూడు (209 KB)
సూచిక నెం. బి /152/2018 , తేది: 09 .01.2020 – నేమ్మల్లదిన్నె గ్రామము పెద్ద ముడియం మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    జి యాన్ యస్ యస్  యూనిట్ – iii,ముద్దనూరు      –  నేమ్మల్లదిన్నె  గ్రామము  పెద్ద ముడియం   మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్    ఫర్  కన్స్ట్రక్షన్    అఫ్ న్యూ  కుందు పెన్నా లింక్ కెనాల్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   20  .01 .2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల ( 20  .01 .2020 నుండి  19 .01.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

20/01/2020 31/12/2027 చూడు (210 KB)
సూచిక నెం. బి /273 /2018 , తేది: 22 .06.2020 – కసనూరు గ్రామము సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – కసనూరు  గ్రామము   సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్  ప్రోపసేడ్  ఫర్  అడిషనల్  విద్త్స్  అఫ్ తొండూరు  డిస్టిబ్యుటరి చైనజ్  km 9 .౩౦౦ to  Km  12 .6 00  అండర్ పులివెందుల  బ్రాంచ్ కెనాల్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   25 .06.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల (24 .06 .2020 నుండి 23.06.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

24/06/2020 31/12/2027 చూడు (239 KB)
సూచిక నెం. బి /272 /2018 , తేది: 22 .06.2020 – కసనూరు గ్రామము సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – కసనూరు  గ్రామము   సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా           అక్వి జేషన్  అఫ్ లాండ్స్  ప్రోపసేడ్  ఫర్  అడిషనల్  విద్త్స్  అఫ్ తొండూరు  డిస్టిబ్యుటరి చైనజ్  km 9 .౩౦౦ to  Km  12 .6 00  అండర్ పులివెందుల  బ్రాంచ్ కెనాల్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   24 .06.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12   నెలల (23 .06 .2020 నుండి 22.06.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

23/06/2020 31/12/2027 చూడు (213 KB)
సూచిక నెం. బి/160 /2018 , తేది: 19.03.2020 – హిమకుంట్ల గ్రామము , సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – హిమకుంట్ల  గ్రామము  సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా          అక్వి జేషన్ అఫ్ లాండ్స్  ఫర్  2  ఎల్  మైనర్  అఫ్  బలపనూరు  డిస్ట్ బ్యుటరి  అండర్  పులివెందుల  బ్రాంచ్ కెనాల్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   03.04 .2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద  6  నెలల ( 03.04 .2020  నుండి  02 .04 .2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

03/04/2020 31/12/2027 చూడు (304 KB)
సూచిక నెం. CBRBOPRN(RPN)/1 /2017 , తేది: 17.01.2020 – హిమకుంట్ల ,గురిజాల మరియు బిడేనం చెర్ల గ్రామములు , సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – హిమకుంట్ల ,గురిజాల మరియు బిడేనం చెర్ల గ్రామములు  సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా         లాండ్స్   ప్రోపోసేడ్     ఫర్  గండికోట  లిఫ్ట్  ఇరిగేషన్  స్కీం  అండర్  జి యాన్  యస్ యస్  ప్రాజెక్ట్          కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్   23.01.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద  6  నెలల (22.01.2020 నుండి 22.01.2021   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

23/06/2020 31/12/2027 చూడు (200 KB)
గెజిట్ నెం.34, తేది: 05.06.2020 – చిన్న చెప్పలి గ్రామము, కమలాపురం మండలము,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా కమలాపురం మండలము లోని చిన్న చెప్పలి గ్రామములో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 1 ఆర్ ఆఫ్ 5ఆర్ ఆఫ్ 14L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి 4.150 కి.లో వరకు 16.13 ఎకరముల పట్టా భూములు చిన్నచెప్పలి గ్రామం కమలాపురం మండలం              షెడ్యూల్-II: 1 యల్ ఆఫ్ 1 ఆర్ ఆఫ్ 5ఆర్ ఆఫ్ 14యల్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి కి.లో 1.275 వరకు (టి. ఈ) కొరకు 4.68  ఎకరముల పట్టా భూముల కొరకు చిన్నచెప్పలి గ్రామం కమలాపురం మండలం మొత్తం వెరసి (16.13+4.68) = 20.81 ఎకరముల పట్టా భూములు సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

05/06/2020 31/12/2027 చూడు (930 KB)
గెజిట్ నెం.32, తేది: 03.06.2020 – ఇందుకూరు, యన్ పాలగిరి మరియు అనిమెల గ్రామములు, వీరపునాయుని పల్లె మండలము,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా వీరపునాయుని పల్లె మండలము లోని ఇందుకూరు, యన్ పాలగిరి మరియు అనిమెల గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 2L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 2..900 నుండి 4.875 కి.లో వరకు షెడ్యూల్-II: 1 ఆర్ ఆఫ్ 1 యల్ ఆఫ్ 5 ఆర్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి కి.లో 1.050 వరకు (టి.ఈ) పనులకు గాను 16.97 (12.69+3.71+0.57) ఎకరముల పట్టా భూములు సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

03/06/2020 31/12/2027 చూడు (383 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు