ముగించు

వైఎస్ ఆర్ నేతన్న నేస్తం జిల్లా స్థాయి కమిటీ అమోదించిన అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలు

వైఎస్ ఆర్ నేతన్న నేస్తం జిల్లా స్థాయి కమిటీ అమోదించిన అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వైఎస్ ఆర్ నేతన్న నేస్తం జిల్లా స్థాయి కమిటీ అమోదించిన అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలు

వైఎస్ ఆర్ నేతన్న నేస్తం జిల్లా స్థాయి కమిటీ అమోదించిన అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలు

06/12/2019 20/12/2019 చూడు (8 MB) YSR KADAPA DISTRICT WEAVERS 2ND 4001-8000 (8 MB) YSR KADAPA DISTRICT WEAVERS 3RD 8001-11947 (8 MB)