ముగించు

గెజిట్ నెం.100, తేది: 27.09.2020 – పెద్దచిగ్గుళ్ళరేవు గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

గెజిట్ నెం.100, తేది: 27.09.2020 – పెద్దచిగ్గుళ్ళరేవు గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.100, తేది: 27.09.2020 – పెద్దచిగ్గుళ్ళరేవు గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

భూసేకరణ – అనంతపురము జిల్లా, ముదిగుబ్బ మండలం, పెద్దచిగ్గుళ్ళరేవు గ్రామము సర్వే నెం. 36, 37 & 38 నందు 292 కట్టడములు – సర్వే నెం. 36, 37 & 38  నందు 84 కట్టడములు – ప్రజా ప్రయోజనార్థం అనగా చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు మునక ప్రాంతము కోసం 6/12 వ నియమము ననుసరించి  ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

27/09/2020 31/12/2027 చూడు (1 MB)