ముగించు

గిరిజన సంక్షేమ శాఖ- వై ఎస్ ఆర్ జిల్లా – ఎస్ టి బ్యాక్‌లాగ్ నియామక

గిరిజన సంక్షేమ శాఖ- వై ఎస్ ఆర్ జిల్లా – ఎస్ టి బ్యాక్‌లాగ్ నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గిరిజన సంక్షేమ శాఖ- వై ఎస్ ఆర్ జిల్లా – ఎస్ టి బ్యాక్‌లాగ్ నియామక 04/03/2019 28/07/2019 చూడు (33 KB) Proforma for Objections04032019 (26 KB) Junior Assistant04032019 (2 MB) Office Subordinates04032019 (2 MB) Cook04032019 (164 KB) Office Watcher04032019 (325 KB) Watchmen04032019 (360 KB)