ముగించు

సంస్కృతి, వారసత్వం

సంక్రాంతి

సంక్రాంతి

ప్రచురణ: 26/06/2019 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత