ముగించు

సహాయ కేంద్రం

పరిష్కార వేదిక

1100

కల్లెక్టరేట్ – కంట్రోల్ రూమ్

1077

అత్యవసర

108

పోలీస్

100

ఫైర్

101

అంబులన్స్

102

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్

18001208757

ఏపీఎస్ పీడిసిఎల్, కడప

08562-223431

బిఎస్ఎన్ఎల్

1503

బిఎస్ఎన్ఎల్

1800-180-1503