ముగించు

రెవిన్యూ సెటప్

జిల్లా స్థాయి :

 జిల్లా కలెక్టర్
|
జాయింట్ కలెక్టర్(జె.సి.)
|
జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్(డి.ఆర్.ఓ)
|
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్(ఏ.ఓ)

డివిజన్ స్థాయి :

            రెవిన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ (ఆర్.డి.ఓ)
|
డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (డి ఏ ఓ)

మండలం స్థాయి :

    మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ (ఎం.ఆర్.ఓ)
|
డిప్యూటీ ఎం.ఆర్.ఓ
|
——————————————————————
|                                        |                                        |
మండల్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ (ఆర్ ఐ)        సర్వేయర్        అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్(ఏ ఎస్ ఓ)