ముగించు

పండుగలు

సంక్రాంతి
సంక్రాంతి
Celebrated on/during: January

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అతిపెద్ద పంట పండుగ, ఇది వార్స్శికంతవులు చక్రంతో ముడిపడి ఉంటుంది. జనవరిలో పంట కాలం ముగిసిన సందర్భంగా సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు. అతిపెద్ద పంట పండుగ అయిన…