ముగించు

గ్రామ పంచాయతీలు

క్ర.సం. మండలం క్లస్టర్ సం . క్ర . సం . క్లస్టర్ పంచాయత్ సం . గ్రామ పంచాయత్ ఇన్ క్లస్టర్
1 చెన్నూర్ I 1 చెన్నూర్ చెన్నూర్   [మేజర్]
III 2 బయనపల్లి బయనపల్లి
బలిసిన్గానపల్లి
III 3 గుర్రంపాడు గుర్రంపాడు
ముండ్ల పల్లి
III 4 రామనపల్లి రామనపల్లి   [పిసి]
రాచిన్నయపల్లి
II 5 ఉప్పరపల్లి ఉప్పరపల్లి
శివాలపల్లి
కోక్కరాయపల్లి
2 ఖాజీపేట I 1 ఖాజీపేట ఖాజీపేట [మేజర్]
II 2 భుమాయపల్లి భుమాయపల్లి
బి. కొతపల్లి
III 3 చేముల్లపల్లి చేముల్లపల్లి
సి . కోతపేట
చేన్నముక్కపల్లి
III 4 దుంపలగట్టు దుంపలగట్టు
రావులపల్లి
III 5 ఏటూరు ఏటూరు
తావర్రిపల్లి
త్రిపురవరం
కొమ్మలూరు
III 6 మిడుతురు మిడుతురు
సన్నుపల్లి
తుడుములదిన్నె
II 7 పత్తూరు పత్తూరు
కునవారిపల్లి
అప్పనపల్లి
II 8 పుల్లూర్ పుల్లూర్
అనజనేయకోట్టలు
నాగసానిపల్లి
3 చింతకొమ్మదిన్నె I 1 ఇప్పపెంట ఇప్పపెంట  [పి సి]
III 2 బుగ్గలపల్లి బుగ్గలపల్లి
III 3 కొప్పర్తి కొప్పర్తి
III 4 తడిగొట్ల తడిగొట్ల
III 5 చింతకొమ్మదిన్నె చింతకొమ్మదిన్నె
బుసిరెడ్డిపల్లి
III 6 కోలుములపల్లి కోలుములపల్లి
రసూల్ పల్లి
III 7 పాపసహేబపేట్ పాపసహేబపేట్
కొమ్మవరిపల్లి
పబ్బాపురం
4 పెండ్లిమర్రి III 1 మాచనుర్ మాచనూరు
II 2 గంగనపల్లి గంగనపల్లి
తిప్పేరెడ్డి పల్లి
ఇసుకపల్లి
III 3 గొండిపల్లి గొండిపల్లి
చీమలపంట
III 4 కొండూరు
తుమ్మలూరు
నాగయ్యపల్లి
III 5 మొయిళ్ళ కాల్వ మొయిళ్ళ కాల్వ
రంపతాడు
I 6 నందిమండలం నందిమండలం
కొత్త గంగిరెడ్డి పల్లి
III 7 పెండ్లిమర్రి పెండ్లిమర్రి
కొత్త సంగటిపల్లి
చెర్లోపల్లి
III 8 వెల్లటూరు వెల్లటూరు
పాత సంగతి పల్లి
కొత్త గిరియంపల్లి
5 వల్లూరు II 1 వల్లూరు వల్లూరు
III 2 ఆదినిమ్మాయపల్లి ఆదినిమ్మాయపల్లి
కొట్లుర్
III 3 లేబాక లేబాక
దుగ్గయపల్లి
III 4 పెద్దపుత్త పెద్దపుత్త
పైడికాల్వ
II 5 తప్పెట్ల తప్పెట్ల
కుమారునిపల్లి
కొప్పోలు
II 6 తోళ్ళ గంగపల్లి తోళ్ళ గంగపల్లి
అంబవరం
దిగువపల్లి
గోట్టుర్
6 కమలాపురం I 1 కమలాపురం కమలాపురం [మేజర్ ]
IV 2 కొకట్టం కొకట్టం [పి సి ]
IV 3 ఎల్లారెడ్డిపల్లి ఎల్లారెడ్డిపల్లి [పి సి ]
III 4 చిన్న చెప్పలి చిన్న చెప్పలి
కొండాయపల్లి
సి.రాజుపాలెం
II 5 పందిల్లపల్లి ఎర్రగుడిపాడు
పందిల్లపల్లి
నల్లింగాయపల్లి
III 6 పెద్ద చెప్పల్లి పెద్ద చెప్పల్లి
దేవరాజుపల్లి
IV 7 పొడదుర్తి పొడదుర్తి
లేతపల్లి
III 8 సంబట్టురు సంబట్టురు
గంగవరం
పాచికలపాడు
సి.గోపులాపురం
III 9 టి.సదిపిరాల టి.సదిపిరాల
జాంబాపురం
7 ఎర్రగుంట్ల IV 1 హనుమానగుట్టి హనుమానగుట్టి [పి సి ]
I 2 చిలమకూరు చిలమకూరు
చిర్రజుపల్లి
III 3 చిన్న దండ్లురు చిన్న దండ్లురు
ఇల్లూరు
మల్లెపాడు
I 4 కల్లమల కలమల్ల
సున్నపురాళ్లపల్లి
II 5 నిడిజువ్వి నిడిజువ్వి
కదిరివారిపల్లి
వలసపల్లి
I 6 పెద్దనపాడు పెద్దనపాడు
తుమ్మలపల్లి
III 7 పొట్లదుర్తి పొట్లదుర్తి  [పి సి ]
పి.వెంకటాపురం
III 8 తిప్పలూరు తిప్పలూరు
కోడూరు
8 వీరపునయనపల్లి III 1 ఇందుకూరు ఇందుకూరు
మిట్టపల్లి
III 2 కొమ్మడ్డి కొమ్మడ్డి
సర్వరాజుపేట
వెల్దుర్తి
III 3 ఎన్ పాలగిరి ఎన్ పాలగిరి
ఎర్రమనపల్లి
మొయిలచెరువు
III 4 పాయసంపల్లి పాయసంపల్లి
అలిదెన
IV 5 ఎస్ పాలగిరి ఎస్ పాలగిరి [పి సి ]
తంగెడుపల్లి
IV 6 యు రాజుపాలెం యు రాజుపాలెం
గోనుమాకులపల్లి
III 7 ఉరుతుర్ ఉరుతుర్
వెంకటాపురం
తలపనూరు
III 8 వీరపునయనపల్లి అనిమెల
వీరపునయనపల్లి
గంగిరెడ్డిపల్లి
9 రాయచోటి I 1 చెన్నముక్కపల్లి చెన్నముక్కపల్లి
IV 2 డి అంబవరం డి అంబవరం
III 3 గొర్లముడివీడు గొర్లముడివీడు
III 4 మాధవరం మాధవరం
IV 5 పెమ్మడపల్లి పెమ్మడపల్లి [పి సి ]
III 6 సిబ్యాల సిబ్యాల
III 7 యండపల్లి యండపల్లి
IV 8 కంటిమైకుంట కంటిమైకుంట [పి సి ]
వరిగ పాపిరెడ్డిగారిపల్లి
10 సంబేపల్లి IV 1 నారాయణ రెడ్డి పల్లి నారాయణ రెడ్డి పల్లి
III 2 దేవపట్ల దేవపట్ల
రెడ్డివరిపల్లి
నాగిరెడ్డిపల్లి
III 3 దుద్యాల దుద్యాల
గురిగింజకుంట
గున్నికుంట
IV 4 గుట్టపల్లి గుట్టపల్లి [పి సి ]
ఎస్.సోమవరం
III 5 మోతకట్ల మోతకట్ల
ప్రకాష్ నగర్ కాలనీ
III 6 సంబేపల్లి సంబేపల్లి
రౌతుకుంట
III 7 సెట్టిపల్లి సెట్టిపల్లి
11 టి సుండుపల్లి I 1 టి.సుండుపల్లి టి.సుండుపల్లి
I 2 మడితాడు మడితాడు
II 3 ముడంపాడు ముడంపాడు
II 4 పెద్దినేని కాలువ పెద్దినేని కాలువ
II 5 గుండ్లపల్లి గుండ్లపల్లి
జి రెడ్డివారి పల్లి
సొంతంవండ్ల పల్లి
III 6 పొలిమేర పల్లి పొలిమేర పల్లి
చిన్న గొల్లపల్లి
I 7 రాయవరం రాయవరం
మాచిరెడ్డి గారి పల్లి
III 8 తిమ్మ సముద్రం తిమ్మ సముద్రం
ఏర్రమనేని పాలెం
భాగంపల్లి
12 లక్కిరెడ్డి పల్లి I 1 లక్కిరెడ్డి పల్లి లక్కిరెడ్డి పల్లి [పి సి]
II 2 డెప్ప పల్లి డెప్ప పల్లి
II 3 పందిళ్ళ పల్లి పందిళ్ళ పల్లి
II 4 దిన్నెపాడు దిన్నెపాడు
II 5 పి అనoతపురము చౌట పల్లి
పి అనoతపురము
I 6 బి ఎర్రగుడి బి ఎర్రగుడి
కోనంపేట
పాలెం గొల్లపల్లి
I 7 కర్నూతల కర్నూతల
కె అర జి పల్లి
I 8 మద్దిరేవుల మద్దిరేవుల
కాకుల వరం
13 రామాపురం III 1 హసనాపురం హసనాపురం
IV 2 రాచ పల్లి రాచ పల్లి
III 3 చిట్లుర్ చిట్లుర్
III 4 బండపల్లి బండపల్లి [పి సి]
కుమ్మరపల్లి
III 5 కసిరెడ్డి గారి పల్లి గోపగుడి పల్లి
కసిరెడ్డి గారి పల్లి
గువ్వలచెరువు
I 6 నల్లగుట్ట పల్లి నల్లగుట్ట పల్లి [పి సి]
సరస్వతి పల్లి
II 7 సుద్ధమల్ల సుద్ధమల్ల
నీలకంటరావుపేట
కలపనయుని చెరువు
14 వీరబల్లి III 1 సానిపాయ సానిపాయ
III 2 గడికోట గడికోట
III 3 ఒదివీడు ఒదివీడు
III 4 మట్లి మట్లి [పి సి]
తాటి గుట్ట పల్లి
III 5 పెద్దవీడు పెద్దవీడు
సంగంవాండ్ల పల్లి
సోమవరం
I 6 వీరబల్లి వీరబల్లి
గుర్రప్పగారి పల్లి
III 7 వొంగిమల్ల వొంగిమల్ల
దిగువ రాచ పల్లి
15 గాలివీడు I 1 గాలివీడు గాలివీడు
III 2 అరవీడు అరవీడు
III 3 గోరంచేరువు గోరంచేరువు
III 4 ఎగువగొట్టి వీడు ఎగువగొట్టి వీడు
గోపనపల్లి
II 5 గరుగు పల్లి గుండ్లచెరువు
గరుగుపల్లి
ప్యారంపల్లి
III 6 కొర్లకుంట కొర్లకుంట
తలముడిపి
పందికుంట
II 7 నూలివీడు నూలివీడు
చీమల చెరువు పల్లి
III 8 పోలికుంట పోలికుంట
బోరెడ్డి గారి పల్లి
III 9 వెలిగల్లు వెలిగల్లు
తుమ్మకుంట
16 చక్రాయపేట III 1 సురభి సురభి
III 2 చక్రాయపేట చక్రాయపేట
గండి కొవ్వూరు
III 3 చిలేకం పల్లి చిలేకం పల్లి
గడ్డంవండ్ల పల్లి
III 4 కె యెర్ గుడి కె యెర్రగుడి
కల్లూరి పల్లి
III 5 కుమార్ కాలువ అద్దాల మర్రి
మారెళ్ళ మడక
కుమార్ కాలువ
వై బి పల్లి
III 6 కుప్పం కుప్పం
కె రాజుపాలెం
III 7 మహాదేవ పల్లి మహాదేవ పల్లి
నేరుసు పల్లి
గంగారపు వాండ్ల పల్లి
17 చిన్నమండెం I 1 చిన్నమండెం చిన్నమండెం
IV 2 దేవగుడిపల్లి దేవగుడిపల్లి [పి సి]
IV 3 బోనమల బోనమల [పి సి]
III 4 మల్లూరు మల్లూరు
కొత్తపల్లి
వందడి
II 5 పడమటి కోన పడమటి కోన
చిన్నరేసు పల్లి
కలిబండ్ల
II 6 టి సాకిబండ టి సాకిబండ
దిగువగొట్టి వీడు
III 7 కేశాపురం కేశాపురం
సి పోలిమేరపల్లి
18 రాజంపేట I 1 ఊటుకూరు ఊటుకూరు
II 2 ఆకెపాడు ఆకెపాడు
శేషమాంబాపురం
I 3 హస్తవరం హస్తవరం
గుండ్లూరు
హెచ్ కొత్తపల్లి
I 4 కూచివారిపల్లి కూచివారిపల్లి
వరదయ్య గారి పాలెం
III 5 పులపత్తూరు పులపత్తూరు
మండ్లపల్లి
తోగురు పేట
IV 6 రోల్లమడుగు రోల్లమడుగు [పి సి]
ఆర్ బుడుగుంటపల్లి
II 7 మిట్ట మీద పల్లి మిట్ట మీద పల్లి
కొల్లవారి పల్లి
సవన వారి పల్లి
I 8 పెద్ద కారెం పల్లి పెద్ద కారెం పల్లి
బ్రాహ్మణా పల్లి
III 9 పోలి పోలి
అప్పరాజు పేట
II 10 మందరం సీతారామ పురం
మందరం
I 11 తాళ్ళపాక తాళ్ళపాక
కె బోయన పల్లి
మదనగోపాల పురం
19 నందలూరు I 1 నాగిరెడ్డి పల్లి నాగిరెడ్డి పల్లి[మేజర్]
I 2 నందలూరు నందలూరు [పి సి]
III 3 పాటూరు పాటూరు
II 4 పొత్తపి పొత్తపి
నూకినేని పల్లి
కుండ నెల్లూరు
II 5 నల్ల తిమ్మాయి పల్లి నల్ల తిమ్మాయి పల్లి[పి సి]
అడపూరు
లేబాక
ఎర్రచెరువు పల్లి
III 6 టంగుటూరు టంగుటూరు
తిరువెంగాలపురం
20 పెనగలూరు IV 1 ఎటిమంబాపురం ఎటిమంబాపురం
కట్టవారిపల్లి
III 2 కొండూరు కొండూరు
కొత్తూరు
I 3 నల్లపురెడ్డిపల్లి నల్లపురెడ్డిపల్లి
నారాయణ నెల్లూరు
కొమంతరాజపురం
ఓబిలి
III 4 పెనగలూరు పెనగలూరు
నరసింగారాజపురం
II 5 పొందలూరు పొందలూరు
కాకర్లవారిపల్లి
ముద్రపల్లి
ఆనంతంపల్లి
III 6 సింగనమల సిద్ధవరం
సింగారెడ్డిపల్లి
సింగనమల
21 కోడూరు I 1 కోడూరు కోడూరు[మేజర్]
I 2 అనంతరాజుపేట అనంతరాజుపేట
I 3 కే.బుడుగుంటపల్లి కే.బుడుగుంటపల్లి
III 4 రాఘవరాజపురం రాఘవరాజపురం
I 5 చియ్యవరం చియ్యవరం[పి సి]
I 6 ఒబనపల్లి Obannapalliఒబనపల్లి[పిసి]
వి.వి. కడ్రిక
I 7 రెడ్డివారిపల్లి రెడ్డివారిపల్లి
మైసుర వారిపల్లి
I 8 యస్.ఉప్పరపల్లి యస్.ఉప్పరపల్లి
మాధవరంపోడు
వెంకట్ రెడ్డిపల్లి
యస్.కొత్తపల్లి
I 9 సెట్టిగుంట సెట్టిగుంట
కుక్కలదొడ్డి
II 10 ఉర్లగడ్డ పోడు ఉర్లగడ్డ పోడు
బోజ్జవారిపల్లి
తిమ్మిసెట్టిపల్లి
I 11  వి.పి.ఆర్.కండ్రిక వి.పి.ఆర్.కండ్రిక[పి.సి]
గంగారాజుపోడు
సూరపురాజుపల్లి
22 ఓబులవారిపల్లి IV 1 ముక్కవారిపల్లి ముక్కవారిపల్లి
III 2 బొమ్మవరం బొమ్మవరం
బి.పి.రాచపల్లి
బి.కొమ్మపల్లి
గద్దలరేవుపల్లి
మంగళంపల్లి
బోటిమీదిపల్లి
III 3 గాదెల గాదెల
జిి.వి.పురం
III 4 కొర్లకుంట కొర్లకుంట[పి సి]
చేె్నరాజుపోడు
I 5 మంగంపేట మంగంపేట [పిసి]
గోవిందం పల్లి
I 6 ఓబులవారిపల్లి చిన్నఓరంపాడు
ఓబులవారిపల్లి[పి సి]
II 7 పెద్ద ఓరంపాడు గోబ్బురువారిపల్లి
చిన్నంపల్లి
పెద్ద ఓరంపాడు
రాళ్ల చెరువుపల్లి
యల్లయ్య పల్లి
III 8 వై.కోట వై.కోట
బాలి రెడ్డి పల్లి
23 చిట్వేలు IV 1 రాజు కుంట రాజు కుంట
I 2 చిట్వేలు చిట్వేలు
సి. కందులవారి పల్లి
II 3 కె.యస్.అగ్రహారం కె.యస్.అగ్రహారం
తిమ్మాయ పాలెం
కంపసముద్రం
మార్గోపల్లి
III 4 మలెమార్పురం మలెమార్పురం
పోలో పల్లి
తిమ్మయ్య గారి పల్లి
నక్కలపల్లి
III 5 మైలపల్లి మైలపల్లి
దేవ మాచు పల్లి
II 6 నాగవరం నాగవరం
సి.యం. రాచపల్లి
కె.వి.ఆర్.ఆర్. పురం
మహారాజ పురం
తుమ్మ కొండ
II 7 నగిరి పాడు నగిరి పాడు
నేతి వారి పల్లి
24 పుల్లం పేట III 1 వత్తలూరు వత్తలూరు
III 2 అనంత సముద్రం అనంత సముద్రం
III 3 అనంతయ్య గారి పల్లి అనంతయ్య గారి పల్లి
పి.వి.జి. పల్లి
రామసముద్రం
III 4 అప్పయ్య రాజు పేట గార్ల మడుగు
అప్పయ్య రాజు పేట[పి సి ]
అనంతం పల్లి
III 5 కొమ్మన వారి పల్లి కొత్త పేట
కొమ్మన వారి పల్లి
దండ్లో పల్లి
దళవాయి పల్లి
I 6 పుల్లం పేట పుల్లం పేట[పి సి ]
జాగు వారి పల్లి
పుత్తన వారి పల్లి
II 7 రెడ్డపల్లి రెడ్డపల్లి
టి.కమ్మ పల్లి
రంగం పల్లి
III 8 తిప్పాయపల్లె తిప్పాయపల్లె
బావి కాడ పల్లి
25 సిద్ధవటం III 1 మాధవరం-I మాధవరం-I
II 2 జ్యోతి పొన్నవొలు
జ్యోతి
వంతాటి పల్లి
యస్.రాజంపేట
I 3 సిద్ధవటం సిద్ధవటం
జంగాల పల్లి
II 4 మూలపల్లి మాచు పల్లి
మూల పల్లి
నేకనాపురం
II 5 టక్కోలు లింగంపల్లి
కడపాయ పల్లి
టక్కోలు [పి సి ]
II 6 పెద్ద పల్లి పెద్ద పల్లి
బొగ్గిడి వారి పల్లి
III 7 శాకరాజు పల్లి శాకరాజు పల్లి
మాధవరం-1,1 2,3 వార్డులు
ఉప్పర పల్లి
26 ఒంటిమిట్ట III 1 ఒంటిమిట్ట ఒంటిమిట్ట
III 2 కొత్త మాధవరం కొత్త మాధవరం
III 3 మంటపం పల్లి మంటపం పల్లి
కోనరాజు పల్లి
చింతరాజు పల్లి
III 4 నడింపల్లి నడింపల్లి
సాలాబాద్
నరవ కాటి పల్లి
కొండమాచు పల్లి
III 5 పెన్నపేరూరు గొల్ల పల్లి
పెన్నపేరూరు
III 6 రాచగుడి పల్లి గంగ పేరూరు
రాచగుడి పల్లి
27 అట్లూరు III 1 అట్లూరు అట్లూరు
రెడ్డి పల్లి
వరికుంట
III 2 కమలకూరు మన్నెం వారి పల్లి
కమలకూరు
మాదాపూర్
III 3 కొండూరు కొండూరు
తంబళ్లగొంది
కుంభగిరి
III 4 వేమలూరు వేమలూరు
కామసముద్రం
ముతుకురు
28 బద్వేల్ II 1 అనంతరాజపురం అనంతరాజపురం
తిరువెంగాళపురం
III 2 వీరపల్లి కోనసముద్రం
వీరపల్లి
వనంపుల
III 3 చింతల చెరువు చింతల చెరువు
కొంగలవీడు
III 4 తిప్పనపల్లి పుత్తాయపల్లి
తిప్పనపల్లి
రాజు పాలెం
29 గోపవరం III 1 కాల్వ పల్లి కాల్వ పల్లి  [పిసి ]
IV 2 బ్రాహ్మణ పల్లి బ్రాహ్మణ పల్లి
III 3 గోపవరం గోపవరం
బేతయ  పల్లి
III 4 యస్. రామాపురం గోపవరం
టి.సండ్రపల్లి
రాచాయపేట
30 బి.మటం III 1 సోమిరెడ్డి పల్లి సోమిరెడ్డి పల్లి
IV 2 రేకులకుంట రేకులకుంట
II 3 దిరసవంచ దిరసవంచ
దిగువ నేలటూరు
నాగిసెట్టి పల్లి
III 4 మల్లేపల్లి మల్లేపల్లి
తోట్లపల్లి
III 5 పలుగురాల్లపల్లి పలుగురాల్లపల్లి
ముడుమల
II 6 టి. చౌదరి వారి పల్లి టి. చౌదరి వారి పల్లి
గొడ్లవీడు
31 పోరుమామిళ్ల I 1 పోరుమామిళ్ల పోరుమామిళ్ల   [మేజర్]
III 2 పుల్లివీడు పుల్లివీడు
I 3 రంగసముద్రం రంగసముద్రం
III 4 టి.సల్లగిరిగెల టి.సల్లగిరిగెల
III 5 అక్కలరెడ్డిపల్లి సంచెర్ల
అక్కలరెడ్డిపల్లి
III 6 గానుగ పెంట గానుగ పెంట
యస్.వెంకటరా మాపురం
III 7 కొర్రపాటి పల్లి కొర్రపాటి పల్లి
దమ్మనపల్లి
III 8 ముసలరెడ్డి పల్లి ముసలరెడ్డి పల్లి
కవలకుంట
III 9 సిద్ధవరం సిద్ధవరం
చిన్నఎరసాల
II 10 టేకూరు పేట తిమ్మారెడ్డి పల్లి
టేకూరు పేట
రాజాసాహేబ్ పేట
32 బి.కోడూరు III 1 బి.కోడూరు బి.కోడూరు
యస్.పాపనపల్లి
I 2 మున్నెల్లి మున్నెల్లి
ఐత్రం పేట
III 3 పాయలకుంట్ల పాయలకుంట
మేకవారి పల్లి
III 4 ప్రభలవీడు ప్రభలవీడు
తంగెడుపల్లె
పెద్దుల్ల పల్లి
తుమ్మల పల్లి
33 కలసపాడు III 1 కలసపాడు కలసపాడు
IV 2 తెల్లపాడు తెల్లపాడు
II 3 ఇ .రామాపురం ఇ .రామాపురం
ఇ.తంబల్ల పల్లి
III 4 మహానంది పల్లి మహానంది పల్లి
పెండ్లిమర్రి
III 5 రాజుపాలెం రాజుపాలెం
చెన్నుపల్లి
పుల్లారెడ్డి పల్లి
II 6 శంకవరం శంకవరం
లింగారెడ్డి పల్లి
పిడుగుల పల్లి
చింతల పల్లి
34 కాశి నాయన II 1 ఇటుగులపాడు ఇటుగులపాడు
అమగంపల్లి
II 2 కతిరగండ్ల కతిరగండ్ల
రాంపాడు
III 3 కోడిగుడ్లపాడు కోడిగుడ్లపాడు
ఆకులనారయణపల్లి
కొండ్రాజుపల్లి
II 4 నరసాపురం నరసాపురం
గంగనపల్లి
ఉప్పటూరు
III 5 వడ్డెమాను సవిసేట్టిపల్లి
వడ్డెమాను
II 6 వరికుంట్ల వరికుంట్ల
బాలయ్యపల్లి
గొంటువారిపల్లి
35 జమ్మలమడుగు II 1 మొరగుడి మొరగుడి
III 2 ఎస్.ఉప్పలపాడు ఎస్.ఉప్పలపాడు
III 3 దేవగుడి దేవగుడి
పి.సుగుమంచిపల్లి
III 4 గొరిగనూరు గొరిగనూరు
శేషరెడ్డిపల్లి
ధర్మాపురం
III 5 గూడెంచెరువు గూడెంచెరువు
పొన్నతోట
అంబవరం
III 6 పి.బొమ్మేపల్లి పి.బొమ్మేపల్లి
గండికోట
III 7 సున్నపురాళ్లపల్లి సున్నపురాళ్లపల్లి
పెద్దండ్లూరు
36 రాజుపాలెం III 1 కొర్రపాడు కొర్రపాడు
IV 2 చిన్నశేట్టిపల్లి చిన్నశేట్టిపల్లి
III 3 అరకటవేముల అరకటవేముల
పర్లపాడు
IV 4 సి.హెచ్.కులూర్ C.H.Kulur సి.హెచ్.కులూర్ [పి.సి ]
గడే గూడూరు
IV 5 పైడాల కుమ్మరపల్లి
గోపయ్యపల్లి
పైడాల
III 6 రాజుపాలెం రాజుపాలెం
ఎరువపాలెం
III 7 టంగుటూరు టంగుటూరు
వెంగాలయ్యపల్లి
IV 8 వెలవలి వెలవలి [పిసి ]
వాసుదేవపురం
37 పెద్దముడియం I 1 పెద్దపసుపల పెద్దపసుపల [పిసి ]
III 2 సుద్దపల్లి సుద్దపల్లి
I 3 గుండ్లకుంట గుండ్లకుంట
బి.టి.పాడు
II 4 నెమ్మల్లదిన్నె నెమ్మల్లదిన్నె
బలపనగూడురు
ఎన్.కొట్టాల్లపల్లి
III 5 భీమగుండం భీమగుండం
భూటమాపురం
II 6 చిన్నపసుపుల చిన్నపుసుపల
చిన్నముడియం
మేడి దిన్నె
III 7 జె .కొత్తపల్లి జె .కొత్తపల్లి
ఉలవపల్లి
I 8 జె.కొట్టాలపల్లి జె.కొట్టాలపల్లి
జంగాలపల్లి
ఉప్పలూరు
II 9 కొండసుంకేసుల కొండసుంకేసుల
దిగువకల్వట్ల
పాపయ్యపల్లి
I 10 పెద్దముడియం పెద్దముడియం [పి సి ]
పాలూరు
38 ప్రొద్దుటూరు I 1 గోపవరం గోపవరం
I 2 కొత్తపల్లి కొత్తపల్లి
I 3 సోములవారిపల్లి సోములవారిపల్లి [పి సి ]
III 4 పెద్దశెట్టిపల్లి పెద్దశెట్టిపల్లి
IV 5 తల్లమాపురం తల్లమాపురం [పి సి ]
III 6 ఉప్పరపల్లి ఉప్పరపల్లి
III 7 చౌడూరు చౌడూరు [పి సి ]
కాకిరేనిపల్లి
I 8 దొరసానిపల్లి దొరసానిపల్లి[పి సి ]
చౌటపల్లి
III 9 కల్లూరు కల్లూరు
సీతంపల్లి
నంగనూరుపల్లి
III 10 కమనూరు కమనూరు
చెన్నంరాజుపల్లి
39 మైదుకూరు III 1 అన్నలూరు అన్నలూరు
శివపురం
దయన్ఖాన్ పల్లి
II 2 గంజికుంట గంజికుంట
III 3 మిట్టమానుపల్లి మిట్టమానుపల్లి
పాప్పనపల్లి
I 4 నంద్యాలంపేట నంద్యాలంపేట
ఎన్.ఎర్రబల్లి
తువ్వపల్లి
II 5 తిప్పిరెడ్డిపల్లి తిప్పిరెడ్డిపల్లి
అల్రెడ్డిపల్లి
I 6 ఒనిపెంట ఒనిపెంట
విశ్వనాథపురం
40 దువ్వూరు I 1 దువ్వూరు దువ్వూరు
III 2 చింతకుంట చింతకుంట
IV 3 నెలటూరు నెలటూరు
IV 4 చిన్నసింగ్గనపల్లి చిన్నసింగ్గనపల్లి [పి సి ]
టి.సల్లబాసయ్య్పల్లి
III 5 గుడిపాడు గుడిపాడు
భీమునిపాడు
III 6 ఇడమదాక ఇడమదాక
నారాయణపల్లి
బాయనపల్లి
III 7 కానగూడురు కానగూడురు
కృష్ణం పల్లి
II 8 మంచానపల్లి మంచానపల్లి
ఎర్రబల్లి
అన్నపుశాస్త్రులపల్లి
బుక్కయపల్లె
III 9 నీలాపురం మదిరేపల్లి
నీలాపురం
III 10 పెద్ద జొన్నవరం పెద్ద జొన్నవరం
జిల్లెల
III 11 సంజీవరరెడ్డిపల్లి వెంకుపల్లి
సంజీవరరెడ్డిపల్లి
మూడిండ్లపల్లి
41 చాపాడు III 1 చియ్యపాడు చియ్యపాడు
III 2 అల్లాడుపల్లి అల్లాడుపల్లి
లక్ష్మీపేట
III 3 బద్రిపల్లి బద్రిపల్లి
విశ్వనాథపురం
III 4 చాపాడు చాపాడు
సీతారామపురం
III 5 మడూరు మడూరు
అన్నవరం
టి.ఓబయ్యపల్లి
II 6 ఎన్ . ఓబయ్యపల్లి ఎన్ . ఓబయ్యపల్లి
రాజువారిపేట
అయ్యవారిపల్లి `
III 7 పల్లవోలు పల్లవోలు
ఖాదర్పల్లి
నాగులపల్లి
III 8 పెద్దగురువలూరు పెద్దగురువలూరు
చిన్నగురువలూరు
III 9 సోమవరం సోమవరం
సిద్దారెడ్డిపల్లి
II 10 వెడురూరు వెడురూరు
కుచుప్ప
42 ముద్దనూరు I 1 ముద్దనూరు ముద్దనూరు [మేజర్]
III 2 బొందలకుంట బొందలకుంట
దేనేపల్లి
చింతకుంట
III 3 కొర్రపాడు కొర్రపాడు
మంగపట్నం
శేట్టివారిపల్లి
ఓబులాపురం
III 4 నల్లబల్లి నల్లబల్లి
ఏమవరం
వేల్పుచెర్ల
చిన్నదుద్యాల
III 5 పెనికలపాడు పెనికలపాడు
కె.తిమ్మాపురం
ఆర్.జి.పల్లి
III 6 ఉప్పలూరు ఉప్పలూరు
మదన్నగారిపల్లి
కొలవాలి
43 మైలవరం II 1 వేపరాల వేపరాల
III 2 చిన్న కొమెర్ల చిన్న కొమెర్ల
పెద్ద కొమెర్ల
నవాబ్ పేట
III 3 దొడియం దొడియం
మురపండి
II 4 దొమ్మర నంద్యాల దొమ్మర నంద్యాల
కర్మలవారిపల్లి
III 5 మైలవరం మైలవరం
లింగాపురం
III 6 రామచంద్రయ్య్పల్లి ఎం.కంబాల దిన్నె
రామచంద్రయ్య్పల్లి
పొన్నంపల్లి
III 7 తాలమంచిపట్నం తాలమంచిపట్నం
కాల్లుట్ల
III 8 తొర్రివేముల తొర్రివేముల
నర్జంపల్లి
III 9 వడ్డిరాల వడ్డిరాల
బెస్తవేముల
44 కొండాపురం I 1 కొండాపురం కొండాపురం
IV 2 ఓబన్నపేట ఓబన్నపేట [పి సి ]
IV 3 టి.కోడూరు టి.కోడూరు [పి సి ]
IV 4 దొబ్బుడుపల్లి దొబ్బుడుపల్లి
III 5 బెడుదూరు బెడుదూరు
బి.కొట్టాల్లపల్లి
యెనమలచింతల
IV 6 బుక్కపట్నం బుక్కపట్నం
దత్తాపురం
II 7 బురుజుపల్లి ఏటూరు
రామి రెడ్డి పల్లి
మేడరపేట
బురుజుపల్లి
కునవారిపల్లి
రేగడిపల్లి
III 8 చౌటపల్లి చౌటపల్లి
ముచ్చుమర్రి
కె.బొమ్మేపల్లి
II 9 లవనూరు లవనూరు
ఎస్.తిమ్మపురము
పి.అనంతపురం
III 10 పొట్టిపాడు పొట్టిపాడు
వెంకయకాల్వ
II 11 తాళ్ళప్రొద్దటూరు తాళ్ళప్రొద్దటూరు
కె.సుగుమంచిపల్లి
III 12 ఎర్రగుడి ఎర్రగుడి
చామలూరు
సంకేపల్లి
45 పులివెందుల IV 1 కనంపల్లి కనంపల్లి
IV 2 ఆర్.తుమ్మలపల్లి ఆర్.తుమ్మలపల్లి
III 3 అట్చాపల్లి అట్చాపల్లి
ఎర్రిపల్లి
III 4 ఎర్రబల్లి ఎర్రబల్లి
ఈ.కొత్తపల్లి
46 లింగాల IV 1 ఇప్పట్ల ఇప్పట్ల
IV 2 చిన్నకుడాల చిన్నకుడాల
గుణకానపల్లి
III 3 కామసముద్రం కామసముద్రం
దొండ్లవాగు
II 4 కొమ్మనూతల కొమ్మనూతల
పార్నపల్లి
వెలిదండ్ల
కర్నపాపయ్య్పల్లె
III 5 లింగాల లింగాల
లోప్ నూతల
III 6 మురారిచింతల మురారిచింతల
అంబకపల్లె
III 7 పెద్దకుడాల పెద్దకుడాల
Akkulagaripalli
Bonala
47 సింహాద్రిపురం I 1 సింహాద్రిపురం సింహాద్రిపురం [మేజర్ ]
III 2 అంకాలమ్మగూడూరు అంకాలమ్మగూడూరు
హిమకుంట్ల
III 3 బలపనూరు బలపనూరు
కోవరంగుట్టపల్లి
బోజ్జయ్యపల్లి
III 4 చవ్వారిపల్లి చవ్వారిపల్లి
నద్యాలంపల్లి
పైడిపాలెం
III 5 గురజాల గురజాల
బిడినంచెర్ల
బి.చెర్లోపల్లి
III 6 కాసనూరు కాసనూరు
వై .కొత్తపల్లి
IV 7 లోమడ లోమడ
కంబల్లి
IV 8 రావులకొలను రావులకొలను [పి సి ]
దుద్దెకుంట
IV 9 సుంకేసుల సుంకేసుల
టెల్లికి
48 వేముల III 1 వేముల వేముల
IV 2 చగలేరు చగలేరు [పి సి ]
IV 3 మీదిపెంట మీదిపెంట
IV 4 గొల్లలగూడూరు గొల్లలగూడూరు [పి సి ]
పెండ్లూరు
III 5 నల్ల చెరువుపల్లి నల్ల చెరువుపల్లి
కొంరేడ్డిపల్లి
III 6 పెద్దజూటూరు పెద్దజూటూరు
చిన్న జూటూరు
III 7 వి .కొత్తపల్లి వి .కొత్తపల్లి
గొండిపల్లి
III 8 వేల్పుల వేల్పుల
మోబ్బుచింతలపల్లి
కానం కింద కోటాల
49 వేంపల్లి I 1 వేంపల్లి వేంపల్లి [మేజర్ ]
IV 2 అలిరెడ్డిపల్లి అలిరెడ్డిపల్లి [పి సి ]
III 3 అలవలపాడు అలవలపాడు
పాములూరు
అయ్యవారిపల్లి
III 4 ఇడుపులపాయ ఇడుపులపాయ
కుమ్మరంపల్లి
III 5 రామిరెడ్డిపల్లి రామిరెడ్డిపల్లి
ముత్తుకూరు
నాగుర్పల్లి
III 6 టి.వేలమవరిపల్లి టి.వేలమవరిపల్లి
బక్కన్నగారిపల్లి
గిద్దంగివారిపల్లి
III 7 తాళ్ళపల్లి తాళ్ళపల్లి
కతలూరు
50 తొండూరు IV 1 గోటూరు గోటూరు
IV 2 సంత కొవ్వూరు సంత కొవ్వూరు
III 3 అగడూరు అగడూరు
ఉడవగండ్ల
పాలూరు
III 4 మడూరు మడూరు
తెల్లూరు
గుండ్లమడుగు
సైదాపురం
III 5 మల్లెల మల్లెల
బుచ్చుపల్లి
బోడివారిపల్లి
III 6 తొండూరు తొండూరు
భద్రంపల్లి
ఇనగలూరు