ముగించు

రెవెన్యూ గ్రామాలు

డివిజన్ వారీగా రెవిన్యూ గ్రామాలు
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు రెవెన్యూ గ్రామము పేరు
1 జమ్మలమడుగు చాపాడు మడూరు
2 జమ్మలమడుగు చాపాడు వెంగన్నగారిపల్లె
3 జమ్మలమడుగు చాపాడు చియ్యపాడు
4 జమ్మలమడుగు చాపాడు మొర్రాయిపల్లె
5 జమ్మలమడుగు చాపాడు పిచ్చపాడు
6 జమ్మలమడుగు చాపాడు సోమాపురం
7 జమ్మలమడుగు చాపాడు భద్రి పల్లె
8 జమ్మలమడుగు చాపాడు నెర్రవాడ
9 జమ్మలమడుగు చాపాడు కేతవరము
10 జమ్మలమడుగు చాపాడు చాపాడు.
11 జమ్మలమడుగు చాపాడు పల్లవోలు
12 జమ్మలమడుగు చాపాడు తుమ్మలపాడు
13 జమ్మలమడుగు చాపాడు అల్లాడుపల్లె.
14 జమ్మలమడుగు చాపాడు పెద్దగురువలూరు
15 జమ్మలమడుగు చాపాడు చిన్నగురవలూరు.
16 జమ్మలమడుగు చాపాడు బూడిద పాడు
17 జమ్మలమడుగు చాపాడు అనంతపురం
18 జమ్మలమడుగు చాపాడు కుచ్చుపాప
19 జమ్మలమడుగు చాపాడు వెదురూరు
20 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు ఇడమడక
21 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు కానగూడూరు
22 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు రామచంద్రాపురం
23 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు దాసరి పల్లె
24 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు నీలాపురం
25 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు జిల్లెల్ల
26 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు పెద్దజొన్నవరం
27 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు దువ్వూరు
28 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు మదిరేపల్లె
29 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు చిన్నశింగనపల్లె
30 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు టి.సల్లబసాయపల్లె
31 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు గొల్లపల్లె
32 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు మనేరాంపల్లె
33 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు రాజుపాలెం
34 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు గుడిపాడు
35 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు నేలటూరు
36 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు బల్లక్కివారి పల్లె
37 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు మాచనపల్లె
38 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు అన్నపు శాస్త్రుల పల్లె
39 జమ్మలమడుగు దువ్వూరు చింతకుంట
40 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు సాలేవారిఉప్పలపాడు
41 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు మోరగుడి
42 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు
43 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు కన్నెలూరు
44 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు గూడెంచెరువు
45 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు పొన్నతోట
46 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు దిగువ పట్నం
47 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు గండికోట
48 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు సంజీవుపల్లె
49 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు పుర్వబొమ్మేపల్లె
50 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు వేమగుంటపల్లె
51 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు అంబవరం
52 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు గొరిగెనూరు
53 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు ధర్మాపురం
54 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు దానవుల పాడు
55 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు దేవగుడి
56 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు పుర్వసుగుమంచిపల్లె
57 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు శిరిగేపల్లె
58 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు పెద్దండ్లూరు
59 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు సున్నపురాళ్ళపల్లె
60 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు తూగుట్లపల్లె
61 జమ్మలమడుగు జమ్మలమడుగు కొత్తకుంటపల్లి
62 జమ్మలమడుగు కొండాపురం మురుగం పల్లె
63 జమ్మలమడుగు కొండాపురం టి.కోడూరు
64 జమ్మలమడుగు కొండాపురం నాగమల్ల దిన్నె
65 జమ్మలమడుగు కొండాపురం సంకేపల్లె
66 జమ్మలమడుగు కొండాపురం యర్రగుడి
67 జమ్మలమడుగు కొండాపురం చామలూరు
68 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కొప్పోలు
69 జమ్మలమడుగు కొండాపురం తాళ్ళ ప్రొద్దుటూరు
70 జమ్మలమడుగు కొండాపురం బుక్కపట్నం
71 జమ్మలమడుగు కొండాపురం ఫక్కిరు పేట
72 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కె. బొమ్మెపల్లె
73 జమ్మలమడుగు కొండాపురం నేకనాం పేట
74 జమ్మలమడుగు కొండాపురం చౌటపల్లె
75 జమ్మలమడుగు కొండాపురం గంగాపురం
76 జమ్మలమడుగు కొండాపురం ముచ్చు మర్రి
77 జమ్మలమడుగు కొండాపురం రేగడి పల్లె
78 జమ్మలమడుగు కొండాపురం జోగాపురం
79 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కిబిలి సుగమంచిపల్లె
80 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కోనవారిపల్లె
81 జమ్మలమడుగు కొండాపురం బురుజుపల్లె
82 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కమ్మవారి బ్రాహ్మణపల్లె
83 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కిబిలి వెంకటాపురం
84 జమ్మలమడుగు కొండాపురం ఏటూరు
85 జమ్మలమడుగు కొండాపురం కొండాపురము
86 జమ్మలమడుగు కొండాపురం ఓబన్నపేట
87 జమ్మలమడుగు కొండాపురం గండ్లూరు
88 జమ్మలమడుగు కొండాపురం పి.అనంతపురం
89 జమ్మలమడుగు కొండాపురం పెను జువ్వి
90 జమ్మలమడుగు కొండాపురం బెడుదూరు
91 జమ్మలమడుగు కొండాపురం యనమల చింతల
92 జమ్మలమడుగు కొండాపురం శివపురం
93 జమ్మలమడుగు కొండాపురం పొట్టి పాడు
94 జమ్మలమడుగు కొండాపురం డొంకు పల్లె
95 జమ్మలమడుగు కొండాపురం యస్.తిమ్మాపురం
96 జమ్మలమడుగు కొండాపురం లావనూరు
97 జమ్మలమడుగు కొండాపురం చెన్నమనేనిపల్లె.
98 జమ్మలమడుగు కొండాపురం లింగమనేని పల్లె
99 జమ్మలమడుగు కొండాపురం వెంకయ్య కాల్వ
100 జమ్మలమడుగు లింగాల కోమన్నూతల
101 జమ్మలమడుగు లింగాల వెలిదండ్ల
102 జమ్మలమడుగు లింగాల బోనాల
103 జమ్మలమడుగు లింగాల కామసముద్రము
104 జమ్మలమడుగు లింగాల దొండ్ల వాగు
105 జమ్మలమడుగు లింగాల పెద్దకుడాల
106 జమ్మలమడుగు లింగాల లింగాల
107 జమ్మలమడుగు లింగాల లోపట్నూతల
108 జమ్మలమడుగు లింగాల మురారి చింతల
109 జమ్మలమడుగు లింగాల గునకనపల్లె
110 జమ్మలమడుగు లింగాల రామనూతలపల్లె
111 జమ్మలమడుగు లింగాల చిన్నకుడాల
112 జమ్మలమడుగు లింగాల నరసింగరావుపల్లె
113 జమ్మలమడుగు లింగాల వడ్లవానిపల్లె
114 జమ్మలమడుగు లింగాల ఇప్పట్ల
115 జమ్మలమడుగు లింగాల హిరోజిపురం
116 జమ్మలమడుగు లింగాల అంబకపల్లె
117 జమ్మలమడుగు లింగాల పార్నపల్లె
118 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు దిగువ బ్రాహ్మణ పల్లె
119 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కిబిలి రాఘవాపురం
120 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు ఓబుళాపురం
121 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కొర్రపాడు
122 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు మంగపట్నం
123 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు దేనేపల్లె
124 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు ఆరవేటి పల్లె
125 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు చింతకుంట
126 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు యామవరం
127 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు ముద్దనూరు.
128 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కొసినేపల్లె
129 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కడసాని కొత్తపల్లె
130 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు పెనికలపాడు
131 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు రాజుల గురవాయపల్లె
132 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కె.తిమ్మాపురం
133 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు నల్లబల్లి
134 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు బొందలకుంట
135 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు చిన్నదుద్యాల
136 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు పెద్ద దుద్యాల
137 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు వేల్పుచర్ల
138 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు వేల్పుచర్ల రాఘవాపురం
139 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు ఉప్పలూరు
140 జమ్మలమడుగు ముద్దనూరు కొలవలి
141 జమ్మలమడుగు మైలవరం చిన్నవెంతుర్ల
142 జమ్మలమడుగు మైలవరం బెస్తవేముల వెంకటాపురం
143 జమ్మలమడుగు మైలవరం బెస్తవేముల
144 జమ్మలమడుగు మైలవరం కల్లుట్ల
145 జమ్మలమడుగు మైలవరం అయ్యవారి కంబాల దిన్నె
146 జమ్మలమడుగు మైలవరం నవాబ్ పేట
147 జమ్మలమడుగు మైలవరం చిన్నకొమెర్ల
148 జమ్మలమడుగు మైలవరం దుగ్గన పల్లె
149 జమ్మలమడుగు మైలవరం తలమంచిపట్నం
150 జమ్మలమడుగు మైలవరం మాధవాపురం
151 జమ్మలమడుగు మైలవరం గొల్లఉప్పలపాడు
152 జమ్మలమడుగు మైలవరం గొల్లపల్లె
153 జమ్మలమడుగు మైలవరం వద్దిరాల
154 జమ్మలమడుగు మైలవరం ధన్నవాడ
155 జమ్మలమడుగు మైలవరం మురపంది
156 జమ్మలమడుగు మైలవరం నక్కవానిపల్లె
157 జమ్మలమడుగు మైలవరం దొడియం
158 జమ్మలమడుగు మైలవరం కోన అనంతపురము
159 జమ్మలమడుగు మైలవరం రామచంద్రాయపల్లె
160 జమ్మలమడుగు మైలవరం పొన్నంపల్లె
161 జమ్మలమడుగు మైలవరం తొర్రివేముల
162 జమ్మలమడుగు మైలవరం దొమ్మర నంద్యాల
163 జమ్మలమడుగు మైలవరం వేపరాల
164 జమ్మలమడుగు మైలవరం మైలవరం
165 జమ్మలమడుగు మైలవరం ఖాదరా బాదు
166 జమ్మలమడుగు మైలవరం లింగాపురం
167 జమ్మలమడుగు మైలవరం మలమీద కంబాల దిన్నె
168 జమ్మలమడుగు మైలవరం నేలనూతల
169 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం కొండ సుంకేసుల
170 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం దిగువ కల్వటాల
171 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం పాపాయపల్లె
172 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం నాగిరెడ్డిపల్లె
173 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం నాగరాజుపల్లె
174 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం పెద్దముడియం
175 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం సుద్దపల్లె
176 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం జంగాలపల్లె
177 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం జె. కొట్టాలపల్లె
178 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం ఉప్పలూరు
179 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం నెమళ్లదిన్నె
180 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం గరిసెలూరు
181 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం బలపన గూడూరు
182 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం చిన్నముడియం
183 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం పాలూరు
184 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం గోపులాపురం
185 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం బి. వెంకటాపురం
186 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం బోడి తిప్పన పాడు
187 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం భూతమాపురం
188 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం భీమగుండం
189 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం గుండ్లకుంట
190 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం మేడిదిన్నె
191 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం చిదిపిరాళ్ల దిన్నె
192 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం నెమళ్లదిన్నె కొట్టాలపల్లె
193 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం చిన్నపసుపుల
194 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం పెద్దపసుపుల
195 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం ఉలవపల్లె
196 జమ్మలమడుగు పెద్దముడియం జీరెడ్డి కొత్తపల్లె
197 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు రంగసాయిపురం
198 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు చౌడూరు
199 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు పెద్ద శెట్టిపల్లె
200 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు దొరసాని పల్లె
201 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు బొల్లవరం
202 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు ప్రొద్దుటూరు
203 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు గోపవరం
204 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు కామనూరు
205 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు సర్విరెడ్డిపల్లె
206 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు ఉప్పరపల్లె
207 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు తాళ్లమాపురం
208 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు యర్రగుంట్లపల్లె
209 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు కల్లూరు
210 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు రేగులపల్లె
211 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు నంగనూరు పల్లె
212 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు కొత్తపల్లె
213 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు మోడమీదపల్లె
214 జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు రామేశ్వరం
215 జమ్మలమడుగు పులివెందుల కొర్రపాడు
216 జమ్మలమడుగు పులివెందుల వెంకటాంపల్లె
217 జమ్మలమడుగు పులివెందుల రాయలపురం
218 జమ్మలమడుగు పులివెందుల రాగిమానిపల్లె
219 జమ్మలమడుగు పులివెందుల రచ్చుమర్రి పల్లె
220 జమ్మలమడుగు పులివెందుల అచ్చవెల్లి
221 జమ్మలమడుగు పులివెందుల ఉలిమెల్ల
222 జమ్మలమడుగు పులివెందుల అహోబిలాపురం
223 జమ్మలమడుగు పులివెందుల పెద్దరంగాపురం
224 జమ్మలమడుగు పులివెందుల చిన్నరంగాపురం
225 జమ్మలమడుగు పులివెందుల బ్రాహ్మణ పల్లె
226 జమ్మలమడుగు పులివెందుల యర్రబల్లె
227 జమ్మలమడుగు పులివెందుల యర్రగుడిపల్లె
228 జమ్మలమడుగు పులివెందుల పులివెందుల
229 జమ్మలమడుగు పులివెందుల కాచివారిపల్లె
230 జమ్మలమడుగు పులివెందుల పోలేపల్లె
231 జమ్మలమడుగు పులివెందుల బొగ్గుడుపల్లె
232 జమ్మలమడుగు పులివెందుల బాకరాపురం
233 జమ్మలమడుగు పులివెందుల కె.వెలమవారిపల్లె
234 జమ్మలమడుగు పులివెందుల కనంపల్లె
235 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం గోపాయపల్లె
236 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం వెల్లాల
237 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం పైడేల
238 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం దద్దనాల
239 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం కూలూరు
240 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం గాదె గూడూరు
241 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం టంగుటూరు
242 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం అరకట వేముల
243 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం పర్లపాడు
244 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం చిన్నశెట్టిపల్లె
245 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం పొట్టిపాడు
246 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం రాజుపాళెం
247 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం తొండలదిన్నె
248 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం ఏరువ పాలెం
249 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం చిన్నజొన్నవరము
250 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం వెలవలి
251 జమ్మలమడుగు రాజుపాలెం కొర్రపాడు
252 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు యాకర్లపాలెం
253 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు తిప్పిరెడ్డి పల్లి
254 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు ముదిరెడ్డి పల్లి
255 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు మిట్టమాని పల్లి
256 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు ఆదిరెడ్డి పల్లి
257 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు గంజి కుంట
258 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు గడ్డమాయ పల్లి
259 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు లింగాల దిన్నె
260 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు ఒనిపెంట
261 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు శెట్టివారి పల్లి
262 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు నంద్యాలంపేట
263 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు సోమయాజుల పల్లి
264 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు అన్నలూరు
265 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు శివపురం
266 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు సౌత్ మైదుకూరు
267 జమ్మలమడుగు యస్.మైదుకూరు నార్త్ మైదుకూరు
268 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం పైడి పాలెం
269 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం చవ్వారి పల్లె.
270 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం నంద్యాలంపల్లి
271 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం దేవతా పురం
272 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం జంగంరెడ్డిపల్లె
273 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం తెలికి
274 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం మద్దులపాయ
275 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం రావులకొలను
276 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం సుంకేసుల
277 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం దుద్దెకుంట
278 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం కసనూరు
279 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం సింహాద్రిపురం
280 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం గురిజాల
281 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం బిదినం చెర్ల
282 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం హిమకుంట్ల
283 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం నిడివెలగల
284 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం అగ్రహారం
285 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం అంకాళమ్మ గూడూరు
286 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం లోమడ
287 జమ్మలమడుగు సింహాద్రిపురం బలపనూరు
288 జమ్మలమడుగు తొండూరు భద్రంపల్లి
289 జమ్మలమడుగు తొండూరు బూచు పల్లి
290 జమ్మలమడుగు తొండూరు తొండూరు
291 జమ్మలమడుగు తొండూరు మల్లేల
292 జమ్మలమడుగు తొండూరు ఊడవగండ్ల
293 జమ్మలమడుగు తొండూరు అగడూరు
294 జమ్మలమడుగు తొండూరు ఇనగలూరు
295 జమ్మలమడుగు తొండూరు తేళ్ళూరు
296 జమ్మలమడుగు తొండూరు మడూరు
297 జమ్మలమడుగు తొండూరు గుండ్లమడుగు
298 జమ్మలమడుగు తొండూరు సైదాపురం
299 జమ్మలమడుగు తొండూరు జాలపర్తి
300 జమ్మలమడుగు తొండూరు పాలూరు
301 జమ్మలమడుగు తొండూరు సంతకొవ్వూరు
302 జమ్మలమడుగు తొండూరు యాదవకుంట
303 జమ్మలమడుగు తొండూరు గోటూరు
304 జమ్మలమడుగు తొండూరు తిమ్మాపురంపేట
305 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి ముత్తుకూరు
306 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి రామిరెడ్డిపల్లె
307 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి నాగూరు
308 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి అలవలపాడు
309 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి కత్తలూరు
310 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి పాములూరు
311 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి వేంపల్లి
312 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి అలిరెడ్డి పల్లె
313 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి ఇడుపులపాయ
314 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి టి.వెలంవారిపల్లె
315 జమ్మలమడుగు వేంపల్లి తాళ్లపల్లె
316 జమ్మలమడుగు వేముల పెద్దజూటూరు
317 జమ్మలమడుగు వేముల చింతలజూటూరు
318 జమ్మలమడుగు వేముల గొల్లల గూడూరు
319 జమ్మలమడుగు వేముల నల్లచెరువు పల్లె
320 జమ్మలమడుగు వేముల పెండ్లూరు
321 జమ్మలమడుగు వేముల పెర్నపాడు
322 జమ్మలమడుగు వేముల చాగలేరు
323 జమ్మలమడుగు వేముల వి.కొత్తపల్లె
324 జమ్మలమడుగు వేముల గొందిపల్లె
325 జమ్మలమడుగు వేముల వేముల
326 జమ్మలమడుగు వేముల వేల్పుల
327 జమ్మలమడుగు వేముల మీదిపెంట్ల
328 కడప చక్రాయపేట ఆంజనేయపురం
329 కడప చక్రాయపేట అద్దాలమర్రి
330 కడప చక్రాయపేట మారెళ్లమడక
331 కడప చక్రాయపేట కుమారకాల్వ
332 కడప చక్రాయపేట గండికొవ్వూరు
333 కడప చక్రాయపేట యర్రబొమ్మనపల్లె
334 కడప చక్రాయపేట చక్రాయపేట
335 కడప చక్రాయపేట చిలేకాంపల్లె
336 కడప చక్రాయపేట నెర్సుపల్లె
337 కడప చక్రాయపేట కొండప్పగారిపల్లె
338 కడప చక్రాయపేట సురభి
339 కడప చక్రాయపేట గొట్లమిట్ట
340 కడప చక్రాయపేట మహదేవపల్లె
341 కడప చక్రాయపేట కుప్పం
342 కడప చక్రాయపేట కె.రాజుపల్లె
343 కడప చక్రాయపేట కాటినేని యర్రగుడి
344 కడప చక్రాయపేట కల్లూరుపల్లె
345 కడప చెన్నూరు శివాల పల్లె
346 కడప చెన్నూరు కొక్కరాయపల్లె
347 కడప చెన్నూరు చెన్నూరు
348 కడప చెన్నూరు దౌలతాపురం
349 కడప చెన్నూరు బయన పల్లె
350 కడప చెన్నూరు కనపర్తి
351 కడప చెన్నూరు నజీర్ బేగ్ పల్లె
352 కడప చెన్నూరు గుర్రంపాడు
353 కడప చెన్నూరు రామన పల్లె
354 కడప చెన్నూరు ఉప్పర పల్లె
355 కడప చెన్నూరు దుగ్గనపల్లె
356 కడప చెన్నూరు చిన్నమాచుపల్లె
357 కడప చెన్నూరు రుద్ర భారతి పేట
358 కడప చెన్నూరు రాచిన్నాయ పల్లె
359 కడప చెన్నూరు ముండ్ల పల్లె
360 కడప చిన్నమండ్యము దిగువగొట్టివీడు
361 కడప చిన్నమండ్యము కలిబండ
362 కడప చిన్నమండ్యము టి.సాకిబండ
363 కడప చిన్నమండ్యము వండాడి
364 కడప చిన్నమండ్యము మల్లూరు
365 కడప చిన్నమండ్యము దేవగుడిపల్లి
366 కడప చిన్నమండ్యము చిన్నమండెం
367 కడప చిన్నమండ్యము పడమటి కోన
368 కడప చిన్నమండ్యము బొనమల
369 కడప చింతకొమ్మదిన్నె కొప్పర్తి
370 కడప చింతకొమ్మదిన్నె తాడి గొట్ల
371 కడప చింతకొమ్మదిన్నె రాయల పంతుల పల్లె
372 కడప చింతకొమ్మదిన్నె టి.రామచంద్రాపురం
373 కడప చింతకొమ్మదిన్నె క్రిష్ణాపురం
374 కడప చింతకొమ్మదిన్నె పబ్బాపురం
375 కడప చింతకొమ్మదిన్నె పాపాసాహెబు పేట
376 కడప చింతకొమ్మదిన్నె చెర్లోపల్లె
377 కడప చింతకొమ్మదిన్నె బాలు పల్లె
378 కడప చింతకొమ్మదిన్నె కె. రామచంద్రాపురం
379 కడప చింతకొమ్మదిన్నె కమ్మవారిపల్లి
380 కడప చింతకొమ్మదిన్నె చింతకొమ్మదిన్నె
381 కడప చింతకొమ్మదిన్నె అప్పరాజుపల్లి
382 కడప చింతకొమ్మదిన్నె వూటుకూరు
383 కడప చింతకొమ్మదిన్నె విశ్వనాథ పురం
384 కడప చింతకొమ్మదిన్నె మామిళ్లపల్లె
385 కడప చింతకొమ్మదిన్నె బుగ్గలపల్లి
386 కడప చింతకొమ్మదిన్నె రుద్రయ్యగారిపల్లి
387 కడప చింతకొమ్మదిన్నె బుగ్గలేటి పల్లె
388 కడప చింతకొమ్మదిన్నె కొలుములపల్లె
389 కడప చింతకొమ్మదిన్నె జమాల్ పల్లె
390 కడప చింతకొమ్మదిన్నె చిన్నకాంపల్లె
391 కడప చింతకొమ్మదిన్నె పెద్దకాంపల్లె
392 కడప చింతకొమ్మదిన్నె ఇప్పపెంట
393 కడప గాలివీడు తలముడిపి
394 కడప గాలివీడు కొర్లకుంట
395 కడప గాలివీడు పూలికుంట
396 కడప గాలివీడు నూలివీడు
397 కడప గాలివీడు పందికుంట
398 కడప గాలివీడు తూముకుంట
399 కడప గాలివీడు గరుగుపల్లె
400 కడప గాలివీడు గుండ్లచెరువు
401 కడప గాలివీడు గోపనపల్లె
402 కడప గాలివీడు ప్యారంపల్లె
403 కడప గాలివీడు వెలిగల్లు
404 కడప గాలివీడు ..గాలివీడు
405 కడప గాలివీడు ఆరవీడు
406 కడప గాలివీడు ఎగువ గొట్టి వీడు
407 కడప కడప పాలెంపల్లె
408 కడప కడప పాత కడప
409 కడప కడప ఉక్కాయ పల్లె
410 కడప కడప కడప (మునిసిపాలిటి )
411 కడప కడప గూడూరు
412 కడప కడప రామరాజు పల్లె
413 కడప కడప చెమ్ముమియ్యపేట
414 కడప కడప అక్కాయపల్లె
415 కడప కడప నాగరాజుపల్లె
416 కడప కడప చిన్నచౌకు
417 కడప కడప పుట్లం పల్లె
418 కడప కమలాపురము కోకటం
419 కడప కమలాపురము సంబటూరు
420 కడప కమలాపురము విభరాపురం
421 కడప కమలాపురము గంగవరం
422 కడప కమలాపురము కమలాపురం
423 కడప కమలాపురము మీరాపురం
424 కడప కమలాపురము సి.గోపులాపురం
425 కడప కమలాపురము పాచికలపాడు
426 కడప కమలాపురము యర్రగుడిపాడు
427 కడప కమలాపురము పందిళ్ళపల్లె
428 కడప కమలాపురము నల్లింగాయపల్లె
429 కడప కమలాపురము గొల్లపల్లె
430 కడప కమలాపురము టి.సదిపిరాళ్ళ
431 కడప కమలాపురము రామచంద్రాపురం
432 కడప కమలాపురము పెద్దచెప్పల్లి
433 కడప కమలాపురము దాదిరెడ్డిపల్లె
434 కడప కమలాపురము వంకమాడ
435 కడప కమలాపురము అప్పారావుపల్లె
436 కడప కమలాపురము జంబాపురం
437 కడప కమలాపురము తురకపల్లె
438 కడప కమలాపురము చిన్నచెప్పల్లి
439 కడప కమలాపురము యల్లారెడ్డిపల్లె
440 కడప కమలాపురము లేట పల్లె
441 కడప కమలాపురము పొడదుర్తి
442 కడప ఖాజీపేట భూమాయపల్లె
443 కడప ఖాజీపేట బుడ్డాయపల్లె
444 కడప ఖాజీపేట పుల్లూరు
445 కడప ఖాజీపేట నాగసానిపల్లె
446 కడప ఖాజీపేట మాచుపల్లె
447 కడప ఖాజీపేట పత్తూరు
448 కడప ఖాజీపేట ఖాజీపేట
449 కడప ఖాజీపేట తుడుములదిన్నె
450 కడప ఖాజీపేట మిడుతూరు
451 కడప ఖాజీపేట ఏటూరు
452 కడప ఖాజీపేట త్రిపుర వరం
453 కడప ఖాజీపేట కొమ్మలూరు
454 కడప ఖాజీపేట తవ్వారుపల్లె
455 కడప ఖాజీపేట రావుల పల్లె
456 కడప ఖాజీపేట దుంపల గట్టు
457 కడప ఖాజీపేట చెముళ్లపల్లె
458 కడప ఖాజీపేట చెన్నముక్కపల్లె
459 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె బ్రాహ్మణ యర్రగుడి
460 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె దిన్నెపాడు
461 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె గుడ్లవారి పల్లె
462 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె అనంతపురం
463 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె లక్కిరెడ్డిపల్లె
464 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె దప్పెపల్లె
465 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె పందిళ్లపల్లె
466 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె నరహరి బొట్లపల్లె
467 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె సోమబట్లపల్లె
468 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె కుర్నూతల
469 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె మద్దిరేవుల
470 కడప లక్కిరెడ్డిపల్లె కాకులవరం
471 కడప పెండ్లిమర్రి కొండూరు
472 కడప పెండ్లిమర్రి తుమ్మలూరు
473 కడప పెండ్లిమర్రి చాబలి
474 కడప పెండ్లిమర్రి మాచనూరు
475 కడప పెండ్లిమర్రి కొత్తపేట
476 కడప పెండ్లిమర్రి బిందూరావు పల్లె
477 కడప పెండ్లిమర్రి కోనాయపల్లె
478 కడప పెండ్లిమర్రి సంగటిపల్లె
479 కడప పెండ్లిమర్రి మొయిళ్ళకాల్వ
480 కడప పెండ్లిమర్రి ఎగువపల్లె
481 కడప పెండ్లిమర్రి రంపతాడు
482 కడప పెండ్లిమర్రి గంగన పల్లె
483 కడప పెండ్లిమర్రి తిప్పిరెడ్డిపల్లె
484 కడప పెండ్లిమర్రి యస్.రామాపురం
485 కడప పెండ్లిమర్రి వెల్లటూరు
486 కడప పెండ్లిమర్రి చెన్నంరాజుపల్లె.
487 కడప పెండ్లిమర్రి ఏ రామచంద్రాపురం
488 కడప పెండ్లిమర్రి పెండ్లిమర్రి
489 కడప పెండ్లిమర్రి పెద్ద దాసరి పల్లె
490 కడప పెండ్లిమర్రి చిన్నదాసరిపల్లె
491 కడప పెండ్లిమర్రి పగడాల పల్లె
492 కడప పెండ్లిమర్రి చీమల పెంట
493 కడప పెండ్లిమర్రి గొంది పల్లె
494 కడప పెండ్లిమర్రి నందిమండలం
495 కడప పెండ్లిమర్రి ఎ.వి.కాల్వ
496 కడప పెండ్లిమర్రి కొత్తగిరియపల్లె
497 కడప రామాపురం గువ్వల చెరువు
498 కడప రామాపురం గోపగుడిపల్లె
499 కడప రామాపురం నీలకంఠరావుపేట
500 కడప రామాపురం కల్పనాయుని చెరువు
501 కడప రామాపురం సుద్దమల్ల
502 కడప రామాపురం నల్లగుట్టపల్లె
503 కడప రామాపురం సరస్వతిపల్లె
504 కడప రామాపురం రాచపల్లె
505 కడప రామాపురం హసనాపురం
506 కడప రామాపురం చిట్లూరు
507 కడప రామాపురం బండ్లపల్లె
508 కడప రామాపురం పొత్తుకూరుపల్లి
509 కడప రాయచోటి గుంటిమడుగు
510 కడప రాయచోటి కాటిమాయకుంట
511 కడప రాయచోటి మాసాపేట
512 కడప రాయచోటి కస్బా గొల్లపల్లి
513 కడప రాయచోటి అబ్బవరం
514 కడప రాయచోటి ఇందుకూరి పల్లి
515 కడప రాయచోటి శిబ్యాల
516 కడప రాయచోటి పెమ్మాడపల్లి
517 కడప రాయచోటి దూళ్ళవారిపల్లి
518 కడప రాయచోటి టి.శ్యామలవారిపల్లి
519 కడప రాయచోటి చెన్నముక్కపల్లి
520 కడప రాయచోటి రాయచోటి
521 కడప రాయచోటి పెద్దకాల్వపల్లి
522 కడప రాయచోటి యండపల్లి
523 కడప రాయచోటి చెర్లోపల్లి
524 కడప రాయచోటి గొర్లముదివీడు
525 కడప రాయచోటి యర్రనాగుపల్లి
526 కడప రాయచోటి మాధవరం
527 కడప రాయచోటి బొట్ల చెరువు
528 కడప సంబే పల్లె నారాయణరెడ్డిపల్లె
529 కడప సంబే పల్లె మోటకట్ల
530 కడప సంబే పల్లె గున్నికుంట్ల
531 కడప సంబే పల్లె గురిగింజకుంట
532 కడప సంబే పల్లె దుద్యాల
533 కడప సంబే పల్లె శెట్టి పల్లె
534 కడప సంబే పల్లె సంబేపల్లె
535 కడప సంబే పల్లె రౌతుకుంట
536 కడప సంబే పల్లె దేవ పట్ల
537 కడప సంబే పల్లె గుట్టపల్లె
538 కడప సంబే పల్లె యస్.సోమవరం
539 కడప టి.సుండుపల్లె పొలిమేరపల్లె
540 కడప టి.సుండుపల్లె టి.సుండుపల్లె
541 కడప టి.సుండుపల్లె బాగంపల్లె
542 కడప టి.సుండుపల్లె యర్రంనేనిపాలేం
543 కడప టి.సుండుపల్లె రెడ్డివారిపల్లె
544 కడప టి.సుండుపల్లె గుండ్లపల్లె
545 కడప టి.సుండుపల్లె తిమ్మసముద్రం
546 కడప టి.సుండుపల్లె అక్కంపల్లె
547 కడప టి.సుండుపల్లె పెరుమల్లయ్య గారిపల్లె
548 కడప టి.సుండుపల్లె రాయవరం
549 కడప టి.సుండుపల్లె మడితాడు
550 కడప టి.సుండుపల్లె చిన్నయ్యగారి పల్లె
551 కడప టి.సుండుపల్లె పెద్దినేనికాల్వ
552 కడప టి.సుండుపల్లె ముడుంపాడు
553 కడప వల్లూరు తప్పెట్ల
554 కడప వల్లూరు వల్లూరు
555 కడప వల్లూరు కోట్లూరు
556 కడప వల్లూరు ఇసుకపల్లె
557 కడప వల్లూరు అంకాయపల్లె
558 కడప వల్లూరు వెంకటేశ పురం
559 కడప వల్లూరు గోటూరు
560 కడప వల్లూరు ఓబన సోమయాజులపల్లె
561 కడప వల్లూరు తోళ్లగంగనపల్లె
562 కడప వల్లూరు యాదవాపురం
563 కడప వల్లూరు అంబవరం
564 కడప వల్లూరు కోదండరామాపురం
565 కడప వల్లూరు కొప్పోలు
566 కడప వల్లూరు పుత్తచిన్నాయపల్లె
567 కడప వల్లూరు కొమారునిపల్లె
568 కడప వల్లూరు లేబాక
569 కడప వల్లూరు పెద్దపుత్త
570 కడప వల్లూరు చిన్నపుత్త
571 కడప వల్లూరు జంగంపల్లి
572 కడప వల్లూరు పయిడి కాలవ
573 కడప వీరబల్లి గడికోట
574 కడప వీరబల్లి యడబల్లి
575 కడప వీరబల్లి వంగిమళ్ళ
576 కడప వీరబల్లి సోమవరం
577 కడప వీరబల్లి వీరబల్లి
578 కడప వీరబల్లి పెద్దివీడు
579 కడప వీరబల్లి మట్లి
580 కడప వీరబల్లి ఓదివీడు
581 కడప వీరబల్లి సానిపాయ
582 కడప వీరపునాయునిపల్లె అంకిరెడ్డి పల్లె
583 కడప వీరపునాయునిపల్లె వెల్దుర్తి
584 కడప వీరపునాయునిపల్లె ఉరుటూరు
585 కడప వీరపునాయునిపల్లె తలప నూరు
586 కడప వీరపునాయునిపల్లె పాయసంపల్లె
587 కడప వీరపునాయునిపల్లె అలిదెన
588 కడప వీరపునాయునిపల్లె లింగాల
589 కడప వీరపునాయునిపల్లె కీర్తిపల్లె
590 కడప వీరపునాయునిపల్లె అయ్య వారి పల్లె
591 కడప వీరపునాయునిపల్లె ఇందుకూరు
592 కడప వీరపునాయునిపల్లె కొమ్మద్ది
593 కడప వీరపునాయునిపల్లె మొయిల్లచెరువు
594 కడప వీరపునాయునిపల్లె నార్త్ పాలగిరి
595 కడప వీరపునాయునిపల్లె సౌత్ పాలగిరి
596 కడప వీరపునాయునిపల్లె తంగేడు పల్లె
597 కడప వీరపునాయునిపల్లె గోనుమాకుల పల్లె
598 కడప వీరపునాయునిపల్లె అనిమెల
599 కడప వీరపునాయునిపల్లె పిల్లి వారి పల్లె
600 కడప వీరపునాయునిపల్లె యు. రాజుపాలెం
601 కడప వీరపునాయునిపల్లె గంగిరెడ్డిపల్లి
602 కడప యర్రగుంట్ల పి .గోపులాపురం
603 కడప యర్రగుంట్ల చిన్నదండ్లూరు
604 కడప యర్రగుంట్ల ఇల్లూరు
605 కడప యర్రగుంట్ల కలమల్ల
606 కడప యర్రగుంట్ల మాలేపాడు
607 కడప యర్రగుంట్ల పోట్లదుర్తి
608 కడప యర్రగుంట్ల హనుమన గుత్తి
609 కడప యర్రగుంట్ల కర్చుగుట్ట వెంకన్నగారి పల్లె
610 కడప యర్రగుంట్ల యర్రగుంట్ల
611 కడప యర్రగుంట్ల నిడిజివ్వి
612 కడప యర్రగుంట్ల చిలమకూరు
613 కడప యర్రగుంట్ల పెద్దన పాడు
614 కడప యర్రగుంట్ల వలస పల్లె
615 కడప యర్రగుంట్ల కోడూరు
616 కడప యర్రగుంట్ల టి.సుంకేసుల
617 కడప యర్రగుంట్ల తిప్పలూరు
618 రాజంపేట అట్లూరు యర్రబల్లి
619 రాజంపేట అట్లూరు నల్లాయపల్లె
620 రాజంపేట అట్లూరు కమలకూరు
621 రాజంపేట అట్లూరు మాడపూరు
622 రాజంపేట అట్లూరు తంబళ్ళగొంది
623 రాజంపేట అట్లూరు గుజ్జలవారిపల్లి
624 రాజంపేట అట్లూరు యస్.వెంకటాపురం
625 రాజంపేట అట్లూరు కుంభగిరి
626 రాజంపేట అట్లూరు కామసముద్రము
627 రాజంపేట అట్లూరు వేమలూరు
628 రాజంపేట అట్లూరు కొండూరు
629 రాజంపేట అట్లూరు అట్లూరు
630 రాజంపేట అట్లూరు ముత్తుకూరు
631 రాజంపేట అట్లూరు పిడతల వీరాయపల్లె
632 రాజంపేట అట్లూరు జొన్నవరం
633 రాజంపేట అట్లూరు వరికుంట
634 రాజంపేట అట్లూరు మద్దూరు
635 రాజంపేట అట్లూరు విరూరు
636 రాజంపేట అట్లూరు రంగంపల్లె
637 రాజంపేట అట్లూరు తూడూరు
638 రాజంపేట అట్లూరు ఉప్పుటూరు
639 రాజంపేట అట్లూరు చెండువాయి
640 రాజంపేట అట్లూరు మలినేని పట్నము
641 రాజంపేట బి.కోడూరు మున్నెల్లి
642 రాజంపేట బి.కోడూరు బోడుగుండుపల్లె
643 రాజంపేట బి.కోడూరు కోడూరు
644 రాజంపేట బి.కోడూరు చెన్నకేశాపురము.
645 రాజంపేట బి.కోడూరు యస్.పాపనపల్లె
646 రాజంపేట బి.కోడూరు మరాటిపల్లె
647 రాజంపేట బి.కోడూరు అంకణ గొడుగునూరు
648 రాజంపేట బి.కోడూరు ఏ కొత్తపల్లి
649 రాజంపేట బి.కోడూరు మాధవరాయునిపల్లె
650 రాజంపేట బి.కోడూరు వేమకుంట
651 రాజంపేట బి.కోడూరు కామకుంట
652 రాజంపేట బి.కోడూరు యం.నరసింహాపురం
653 రాజంపేట బి.కోడూరు మేకవారిపల్లె
654 రాజంపేట బి.కోడూరు పెదుళ్లపల్లె
655 రాజంపేట బి.కోడూరు కొండం పల్లె
656 రాజంపేట బి.కోడూరు ప్రభలవీడు
657 రాజంపేట బి.కోడూరు వెంకటాపురం
658 రాజంపేట బి.కోడూరు తిప్పరాజుపల్లె
659 రాజంపేట బి.కోడూరు తంగేడుపల్లె
660 రాజంపేట బద్వేల్ అప్పాజీ పేట
661 రాజంపేట బద్వేల్ అనంతరాజపురం
662 రాజంపేట బద్వేల్ బద్వేల్
663 రాజంపేట బద్వేల్ ఎత్తి రాజు పల్లె
664 రాజంపేట బద్వేల్ తిరువెంగలపురం
665 రాజంపేట బద్వేల్ గుంతపల్లె
666 రాజంపేట బద్వేల్ చెన్నంపల్లె
667 రాజంపేట బద్వేల్ సి. కొత్తపల్లె
668 రాజంపేట బద్వేల్ అబ్బు సాహెబ్ పేట
669 రాజంపేట బద్వేల్ చింతలచెరువు
670 రాజంపేట బద్వేల్ బయనపల్లె
671 రాజంపేట బద్వేల్ మోహిద్దిన్ పురం
672 రాజంపేట బద్వేల్ కొండుగారుపల్లె
673 రాజంపేట బద్వేల్ వనంపుల
674 రాజంపేట బద్వేల్ గోపాలపురం
675 రాజంపేట బద్వేల్ వీరపల్లి
676 రాజంపేట బద్వేల్ కోనసముద్రము
677 రాజంపేట బద్వేల్ కొంగలవీడు
678 రాజంపేట బద్వేల్ ఇమడాపురం(పెద్ద కేశంపల్లె )
679 రాజంపేట బద్వేల్ గొడుగునూరు
680 రాజంపేట బద్వేల్ పుట్టాయపల్లె
681 రాజంపేట బద్వేల్ రాజుపాలెం
682 రాజంపేట బద్వేల్ వెంకటశెట్టిపల్లె
683 రాజంపేట బద్వేల్ తిప్పనపల్లె
684 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం మల్లేపల్లె
685 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం ముడుమాల
686 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం పలుగురాళ్లపల్లె
687 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం పాపిరెడ్డిపల్లె
688 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం పలుగురాళ్లపల్లె (పార్ట్ -4)
689 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం సోమిరెడ్డిపల్లె
690 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం టి.సౌదారవారిపల్లె
691 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం గొడ్లవీడు
692 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం గుండాపురం
693 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం జి. నరసింహపురం
694 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం దిగువ నెల్లటూరు
695 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం బోధవాడ
696 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం యెగువ నెల్లటూరు
697 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం జంగంరాజుపల్లె
698 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం రెకలకుంట
699 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం దర్బావారిఅగ్రహారం
700 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం డి.లింగంపల్లె
701 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం దిరసవంచ
702 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం డి. నరసింహాపురం
703 రాజంపేట బ్రహ్మంగారి మఠం నాగిశెట్టిపల్లె
704 రాజంపేట చిట్వేల్ మల్లెమడుగు
705 రాజంపేట చిట్వేల్ మలేమార్పురము
706 రాజంపేట చిట్వేల్ చింతలచిలక
707 రాజంపేట చిట్వేల్ రాజుకుంట
708 రాజంపేట చిట్వేల్ మైలపల్లె
709 రాజంపేట చిట్వేల్ దేవమాచు పల్లె
710 రాజంపేట చిట్వేల్ చిట్వేలి
711 రాజంపేట చిట్వేల్ కంపసముద్రము
712 రాజంపేట చిట్వేల్ బాకరాపురము
713 రాజంపేట చిట్వేల్ చెర్లోపల్లి
714 రాజంపేట చిట్వేల్ తిమ్మాయపాలేం
715 రాజంపేట చిట్వేల్ కంపసముద్రము అగ్రహరం
716 రాజంపేట చిట్వేల్ నగిరిపాడు
717 రాజంపేట చిట్వేల్ నేతివారిపల్లె
718 రాజంపేట చిట్వేల్ తుమ్మకోండ
719 రాజంపేట చిట్వేల్ మహరాజపురం
720 రాజంపేట చిట్వేల్ నాగవరం
721 రాజంపేట చిట్వేల్ కోట వెంకటరామరాజ పురం
722 రాజంపేట చిట్వేల్ కాల్వవారి కండ్రిగ
723 రాజంపేట గోపవరం కాలువపల్లె
724 రాజంపేట గోపవరం లక్కావారిపల్లె
725 రాజంపేట గోపవరం శోత్రియ రామాపురం
726 రాజంపేట గోపవరం మడకలవారి పల్లె
727 రాజంపేట గోపవరం గోపవరం
728 రాజంపేట గోపవరం యన్.రామాపురం
729 రాజంపేట గోపవరం యస్.రామాపురం
730 రాజంపేట గోపవరం బ్రాహ్మణ పల్లె
731 రాజంపేట గోపవరం బొడ్డె చెర్ల
732 రాజంపేట గోపవరం రేకులకుంట
733 రాజంపేట గోపవరం విశ్వనాథపురం
734 రాజంపేట గోపవరం ఓబుళం
735 రాజంపేట గోపవరం బుక్కాయపల్లె
736 రాజంపేట గోపవరం జువ్వలపల్లె
737 రాజంపేట గోపవరం నెమళ్ళగొంది
738 రాజంపేట గోపవరం పట్టపురాయి
739 రాజంపేట గోపవరం రావలకొల్లు
740 రాజంపేట గోపవరం వాకమాడ
741 రాజంపేట గోపవరం ఓగూరు
742 రాజంపేట గోపవరం ఎప్పిరాళ్ళ
743 రాజంపేట గోపవరం సర్వప్ప నాయుని పేట
744 రాజంపేట కలసపాడు చెన్నుపల్లె
745 రాజంపేట కలసపాడు గోపవరంపల్లె
746 రాజంపేట కలసపాడు గంగాయ పల్లె
747 రాజంపేట కలసపాడు రెడ్డిపల్లె
748 రాజంపేట కలసపాడు కొత్తకోట
749 రాజంపేట కలసపాడు ఎగువ తంబళ్ళ పల్లె
750 రాజంపేట కలసపాడు దిగువ తంబళ్ళపల్లె
751 రాజంపేట కలసపాడు అయ్యవారి పల్లె
752 రాజంపేట కలసపాడు పాతరామాపురం
753 రాజంపేట కలసపాడు శింగరాయపల్లె
754 రాజంపేట కలసపాడు బ్రాహ్మణ పల్లె
755 రాజంపేట కలసపాడు రాజుపాలెం
756 రాజంపేట కలసపాడు మల్లువారి పల్లె
757 రాజంపేట కలసపాడు పుల్లారెడ్డిపల్లె
758 రాజంపేట కలసపాడు ముసల్ రెడ్డిపల్లె
759 రాజంపేట కలసపాడు మామిళ్లపల్లె
760 రాజంపేట కలసపాడు మహనందిపల్లె
761 రాజంపేట కలసపాడు కలసపాడు
762 రాజంపేట కలసపాడు దూలంవారిపల్లె
763 రాజంపేట కలసపాడు తెల్లపాడు
764 రాజంపేట కలసపాడు కొండపేట
765 రాజంపేట కలసపాడు శిద్దమూర్తిపల్లె
766 రాజంపేట కలసపాడు పెండ్లిమర్రి
767 రాజంపేట కలసపాడు శంఖవరం
768 రాజంపేట కోడూరు అనంతరాజుపేట
769 రాజంపేట కోడూరు రాఘవరాజపురం
770 రాజంపేట కోడూరు గంగరాజు పురం
771 రాజంపేట కోడూరు వాసుదేవపురం
772 రాజంపేట కోడూరు వెల్లాలవారికండ్రిక
773 రాజంపేట కోడూరు ఓబనపల్లె
774 రాజంపేట కోడూరు కిచ్చమ్మ అగ్రహరం
775 రాజంపేట కోడూరు చియ్యవరం
776 రాజంపేట కోడూరు కోడూరు (తూర్పు)
777 రాజంపేట కోడూరు కె. బుడుగుంటపల్లె
778 రాజంపేట కోడూరు ఊప్పరపల్లె
779 రాజంపేట కోడూరు శ్రీనివాసపురం
780 రాజంపేట కోడూరు శెట్టిగుంట
781 రాజంపేట కోడూరు కోడూరు (పడమర)
782 రాజంపేట నందలూరు చింతలకుంట
783 రాజంపేట నందలూరు కొమ్మూరు
784 రాజంపేట నందలూరు రామమాంబపురం
785 రాజంపేట నందలూరు కోనాపురము
786 రాజంపేట నందలూరు రంగాయపల్లి
787 రాజంపేట నందలూరు తిమ్మరాజుపల్లె
788 రాజంపేట నందలూరు పొత్తపి
789 రాజంపేట నందలూరు జంగలపల్లె
790 రాజంపేట నందలూరు నూకినేనిపల్లె
791 రాజంపేట నందలూరు కుందా నెల్లూరు
792 రాజంపేట నందలూరు కుమారునిపల్లె
793 రాజంపేట నందలూరు టంగుటూరు
794 రాజంపేట నందలూరు టంగటూరు  వెంగమాంబపురం
795 రాజంపేట నందలూరు లేబాక
796 రాజంపేట నందలూరు లేబాక మంగమాంబపురం
797 రాజంపేట నందలూరు నల్లతిమ్మయ్య పల్లి
798 రాజంపేట నందలూరు యల్లమరాజుపల్లి
799 రాజంపేట నందలూరు ఆడపూరు
800 రాజంపేట నందలూరు నందలూరు (గ)
801 రాజంపేట నందలూరు నాగిరెడ్డిపల్లె
802 రాజంపేట నందలూరు పాటూరు
803 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి వేంకటేశాపురం
804 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి గొబ్బూరువారి పల్లె
805 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి పెద్దఓరంపాడు
806 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి రాళ్లచెరువుపల్లె
807 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి బోటిమీద పల్లె
808 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి బొమ్మ వరం
809 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి గోవిందంపల్లె
810 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి మంగంపేట
811 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి ముక్కావారిపల్లె
812 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి చిన్నఓరంపాడు
813 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి జిల్లేళ్లమడక
814 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి కొర్లకుంట
815 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి యర్రగుంట్లకోట
816 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి గాదెల
817 రాజంపేట ఓబులవారిపల్లి నూకనపల్లె
818 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట దర్జి పల్లె
819 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట గొల్లపల్లె
820 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట పెన్నపేరూరు
821 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట కుడుమలూరు
822 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట కోటపాడు
823 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట పొన్నపల్లి
824 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట గుండ్లమడ
825 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట బ్రాహ్మణపల్లి
826 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట కురుగుంటపల్లి
827 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట మాధవరం
828 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట నారాయణరాజుపేట
829 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట రాచగుడిపల్లె
830 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట గంగపేరూరు
831 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట ఒంటిమిట్ట (గ్రా)
832 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట జవుకులపల్లె
833 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట మంగంపేట
834 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట చింతరాజుపల్లె
835 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట మంటపం పల్లె
836 రాజంపేట ఒంటిమిట్ట కోనరాజుపల్లె
837 రాజంపేట పెనగలూరు నరసింగరాజపురం
838 రాజంపేట పెనగలూరు శిరియవరం
839 రాజంపేట పెనగలూరు తిమ్మమాంబపురం
840 రాజంపేట పెనగలూరు కొండూరు
841 రాజంపేట పెనగలూరు కొండూరు చెన్నరాయసముద్రము
842 రాజంపేట పెనగలూరు తిరుణంపల్లె
843 రాజంపేట పెనగలూరు పెనగలూరు ఆగ్రహారం
844 రాజంపేట పెనగలూరు పెనగలూరు
845 రాజంపేట పెనగలూరు శిద్దవరం
846 రాజంపేట పెనగలూరు తిరుమలరాజుపేట
847 రాజంపేట పెనగలూరు శింగారెడ్డిపల్లె
848 రాజంపేట పెనగలూరు కంభాలకుంట
849 రాజంపేట పెనగలూరు ఇండ్లూరు
850 రాజంపేట పెనగలూరు యస్.చెన్నరాయసముద్రం
851 రాజంపేట పెనగలూరు వెలగచెర్ల
852 రాజంపేట పెనగలూరు వెలగచెర్ల మంగమాంబపురం
853 రాజంపేట పెనగలూరు కొత్తూరు పెద్దాయపల్లె
854 రాజంపేట పెనగలూరు దామనచెర్ల
855 రాజంపేట పెనగలూరు గిరిజమాంబపురము
856 రాజంపేట పెనగలూరు శింగనమల వెంగమాంబపురం
857 రాజంపేట పెనగలూరు శింగనమల
858 రాజంపేట పెనగలూరు ఓబిలి
859 రాజంపేట పెనగలూరు జెట్టివారిపల్లె
860 రాజంపేట పెనగలూరు నారయణ నెల్లూరు
861 రాజంపేట పెనగలూరు నల్లపురెడ్డిపల్లె
862 రాజంపేట పెనగలూరు కొమంతరాజపురం
863 రాజంపేట పెనగలూరు పొందలూరు
864 రాజంపేట పెనగలూరు ఈటిమార్పురము
865 రాజంపేట పెనగలూరు పొందులూరు వెంకటంపల్లె
866 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల సంచేర్ల
867 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల అక్కలరెడ్డి పల్లె
868 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల లచ్చంపల్లె
869 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల శిద్దనకిచ్చాయపల్లె
870 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల కొర్రపాటిపల్లె
871 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల ముసల్ రెడ్డిపల్లె
872 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల కవలకుంట్ల
873 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల బుచ్చం పల్లె
874 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల చెర్లోపల్లె
875 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల దమ్మనపల్లె
876 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల మార్కాపురం
877 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల పోరుమామిళ్ల
878 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల రంగసముద్రం
879 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల పుల్లివీడు
880 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల పేరమ్మగారిపల్లె
881 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల బొప్పా పురము
882 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల చిన్నరెడ్డిపేట.
883 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల చిన్నాయపల్లె
884 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల వీర్లపల్లె
885 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల చిన్న యిరసాల
886 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల శిద్దవరం
887 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల యస్.శేషంపల్లె
888 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల యస్.లింగంపల్లి
889 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల టి.శేషంపల్లె
890 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల టి.చల్లగిరిగిల్ల
891 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల యల్లోపల్లె
892 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల వెంకటరామాపురం
893 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల రౌతుపల్లె
894 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల మిద్దెపాడు
895 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల గానుగ పెంట
896 రాజంపేట పోరుమామిళ్ల చెన్నకృష్ణాపురం
897 రాజంపేట పుల్లం పేట శ్రీ రంగరాజుపాలెం
898 రాజంపేట పుల్లం పేట తిప్పాయపల్లె
899 రాజంపేట పుల్లం పేట దేవ సముద్రం
900 రాజంపేట పుల్లం పేట వత్తలూరు
901 రాజంపేట పుల్లం పేట యమ్మనూరు
902 రాజంపేట పుల్లం పేట పుల్లంపేట
903 రాజంపేట పుల్లం పేట పుత్తనవారిపల్లె
904 రాజంపేట పుల్లం పేట అనంతయ్యగారి పల్లె
905 రాజంపేట పుల్లం పేట రామసముద్రం
906 రాజంపేట పుల్లం పేట ఊటుకూరు చలివెందుల
907 రాజంపేట పుల్లం పేట ఊటుకూరు వెంకటంపల్లె
908 రాజంపేట పుల్లం పేట దండ్లొపల్లె
909 రాజంపేట పుల్లం పేట వల్లూరుపల్లె
910 రాజంపేట పుల్లం పేట కొత్తపల్లె అగ్రహరం
911 రాజంపేట పుల్లం పేట కొమ్మనవారిపల్లె
912 రాజంపేట పుల్లం పేట దళవాయి పల్లె
913 రాజంపేట పుల్లం పేట అప్పయ్యరాజు పేట
914 రాజంపేట పుల్లం పేట గారాలమడుగు
915 రాజంపేట పుల్లం పేట తిరువెంగలనాథరాజపురం
916 రాజంపేట పుల్లం పేట పెరియవరం
917 రాజంపేట పుల్లం పేట కేతరాజుపల్లె
918 రాజంపేట పుల్లం పేట రెడ్డిపల్లె
919 రాజంపేట పుల్లం పేట రంగంపల్లె
920 రాజంపేట పుల్లం పేట అనంతసముద్రము
921 రాజంపేట పుల్లం పేట ఎ.చెన్నమాంబపురం
922 రాజంపేట రాజంపేట పులపత్తూరు
923 రాజంపేట రాజంపేట మందపల్లె
924 రాజంపేట రాజంపేట శేషామాంబ పురం
925 రాజంపేట రాజంపేట గుండ్లూరు
926 రాజంపేట రాజంపేట తాల్లపాక
927 రాజంపేట రాజంపేట మదనగోపాలపురం
928 రాజంపేట రాజంపేట కిచ్చమాంబాపురం
929 రాజంపేట రాజంపేట సీతారామపురం
930 రాజంపేట రాజంపేట పోలి
931 రాజంపేట రాజంపేట రాజంపేట
932 రాజంపేట రాజంపేట హస్తవరం
933 రాజంపేట రాజంపేట కొత్తపల్లె
934 రాజంపేట రాజంపేట ఆకేపాడు
935 రాజంపేట రాజంపేట రోళ్లబుడుగుంటపల్లె
936 రాజంపేట రాజంపేట రోళ్లమడుగు
937 రాజంపేట రాజంపేట శ్రీరంగరాజపురం
938 రాజంపేట రాజంపేట బహిరాజు పల్లె
939 రాజంపేట రాజంపేట మన్నూర్
940 రాజంపేట రాజంపేట బ్రాహ్మణ పల్లె
941 రాజంపేట రాజంపేట అనంతరాజుపురం
942 రాజంపేట రాజంపేట ఊటుకూరు
943 రాజంపేట రాజంపేట మిట్టమీదపల్లె
944 రాజంపేట రాజంపేట గోపమాంబపురం
945 రాజంపేట శిద్దవటం లింగంపల్లె
946 రాజంపేట శిద్దవటం కడపాయపల్లె
947 రాజంపేట శిద్దవటం పొన్నవోలు
948 రాజంపేట శిద్దవటం టక్కోలు
949 రాజంపేట శిద్దవటం మాచుపల్లె
950 రాజంపేట శిద్దవటం జ్యోతి
951 రాజంపేట శిద్దవటం వంతాటిపల్లె
952 రాజంపేట శిద్దవటం యస్. రాజంపేట
953 రాజంపేట శిద్దవటం మూలపల్లె
954 రాజంపేట శిద్దవటం గుండ్లమూల
955 రాజంపేట శిద్దవటం శిద్దవటం
956 రాజంపేట శిద్దవటం జంగాలపల్లె
957 రాజంపేట శిద్దవటం వెలుగుపల్లె
958 రాజంపేట శిద్దవటం శాకరాజుపల్లె
959 రాజంపేట శిద్దవటం నేకనాపురం
960 రాజంపేట శిద్దవటం పెద్దపల్లె
961 రాజంపేట శిద్దవటం మందపల్లె
962 రాజంపేట శిద్దవటం కనుమలోపల్లె
963 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన నర్సాపురం
964 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన గంగన పల్లె
965 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన మూలపల్లె
966 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన వాసుదేవపురం
967 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన బాలాయపల్లె
968 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన గొంటువారి పల్లె
969 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన వరికుంట్ల
970 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన నాయునిపల్లె
971 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన ఉప్పలూరు
972 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన పిట్టిగుంట
973 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన ఓబుళపురం
974 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన రంపాడు
975 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన చెన్నవరం
976 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన కోడిగుడ్లపాడు
977 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన వెంగళంపల్లె
978 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన సావిశెట్టిపల్లె
979 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన వంకమర్రి
980 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన అక్కెంగుండ్ల
981 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన పగడాలపల్లె
982 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన ఇటికులపాడు
983 రాజంపేట శ్రీ అవధూత కాశినాయన అక్కంపేట