ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

వైయస్ఆర్ జిల్లాలో పని చేసిన జిల్లా కలెక్టర్లు

స్వాతంత్రానికి ముందు

క్రమ

సంఖ్య

జిల్లా కలెక్టర్ పేరు కాలం
1 థామస్ మున్రో 1800-07
2 డబల్యు చాప్లిన్ 1807-09
3 జి గ్రెగొరీ 1809-10
4 సి ఆర్ రోస్ 1810-16
5 ఏ ఈ ఆర్ మాక్దోనేల్ 1816-17
6 జె హాన్బ్యూరో 1817-24
7 జె డబల్యు రుసేల్ 1824-27
8 జి ఎం ఒగిల్వి 1827
9 సి హ్యారిస్ 1827-28
10 డబల్యు జి మాసన్ 1828
11 జె ఏ దళ్జెల్ 1828-30
12 ఏ ప్రేసే 1830-31
13 హెచ్ ల్యాకన్ 1831-35
14 ఏ పి ఆన్స్లో 1835
15 సి జె కసామేజర్ 1835-36
16 జె డి గ్లేసిగ్ 1836-37
17 టి ఎల్ బ్ల్యానక్ 1838-39
18 జె డి గ్లిగ్ 1837-38
19 జోర్ర్ 1838
20 టి ఎల్ బ్ల్యానక్ 1838-39
21 డబల్యు లవీ 1839-41
22 సి హెచ్ హ్యల్లెట్ 1841
23 డబల్యు  యాశ్టన్ 1841-42
24 డబల్యు  యు  ఆర్భుత్నేట్ 1842-43
25 డబల్యు యాశ్టన్ 1843-44
26 డబల్యు  ఏ డి ఇంగ్లిస్ 1844-45
27 జె హెచ్ కాక్చ్రనే 1845-50
28 ఎం ముర్రే 1850-51
29 హెచ్ ఫోర్బ్స్ 1851-52
30 ఎం ముర్రే 1852-59
31 జె ఫ్రాసర్ 1859-60
32 ఏ వేడ్డేర్బుర్న్ 1860-63
33 జె ఆర్ కాకెరేల్ 1863-65
34 హెచ్  జి స్మిత్ 1865-68
35 ఎఫ్ బి మోలోనీ 1868
36 జి వాన్స్ అగ్నెవ్ 1868-70
37 సి జి మాస్టర్ 1870-71
38 డబల్యు   డి హర్సేలీ 1871-76
39 జె ఆర్ డేనియల్ 1876
40 జె డి బి గ్రిబెల్ 1878-79
41 జె ఎఫ్ ప్రైస్ 1877-78
42 జె డి బి గ్రిబెల్ 1878-79
43 ఎస్.టి.మేక్రితి 1879-81
44 ఏ జె బి అట్కిన్సన్ 1881
45 ఎల్ ఆర్ బుర్రోస్ 1881-83
46 సి ఏ బర్డ్ 1883-85
47 డబల్యు  జె  హెచ్ లేఫాను 1885-86
48 జి స్టోక్స్ 1886-87
49 జె హెచ్ ట్రెమెన్హీర్స్ 1887-88
50 ఈ జె సెవెల్ 1888-91
51 ఎఫ్ డి ఏ ఓ వూల్ఫే ముర్రే 1891-92
52 జె డబల్యు  ఎఫ్ డుమార్ గుఏ 1892
53 జె ఎన్ అట్కిన్సన్ 1892
54 ఎఫ్ డి ఏ ఓ వూల్ఫే ముర్రే 1892-93
55 సి హెచ్ మూన్సేయ్ 1893
56 జె హేవేత్సన్ 1893-95
57 జె హెచ్ మున్రో 1895
58 ఏ సి టటే 1895
59 ఏ టి ఫ్రోబ్స్ 1895-97
60 ఏ సి టటే 1897-98
61 ఎఫ్ ఎల్ వాగ్హన్ 1898
62 ఈ ఎల్ ఆర్ త్రోన్టన్ 1898
63 హెచ్  ఓ డి హార్దినీ 1898-1900
64 ఆర్ వి శ్రీనివాస ఐఎర్ 1900
65 హెచ్  ఓ డి హారింగ్ 1900-01
66 జె రోబర్ట్సన్ 1901-02
67 బి మ్యాక్లిఒడ్ 1902-04
68 ఎఫ్ ఏ కోల్రిడ్గె 1904
69 బి మ్యాక్లిఒడ్ 1904-05
70 ఎఫ్ ఎల్ వాగ్హన్ 1905-06
71 జె జె కాటన్ 1907-08
72 ఎఫ్ ఎల్ వాగ్హన్ 1908
73 ఏ జి బర్న్ 1908
74 జె జి డి పార్ట్రిడ్గె 1908-10
75 ఆర్ ఏ జెంకిన్స్ 1910
76 పి ఎస్ పి రైస్ 1910
77 ఆర్ ఏ జెంకిన్స్ 1910-11
78 జె జి డి పార్ట్రిడ్గె 1911-12
79 ఈ ఏ డేవిస్ 1912
80 జె ఎఫ్ బ్రియాంట్ 1912-14
81 ఈ ఏ డేవిస్ 1914
82 టి  ఈ మోఇర్ 1914-15
83 ఏ ఆర్ బెనెర్జీ 1915-16
84 సి బి కాట్టేర్సుల్ 1916
85 పి సి దత్ 1916-18
86 ఈ ప్యాకేన్ హాన్ వాల్ష్ 1918
87 హెచ్ హెచ్ బుర్కిట్ట్ 1918
88 ఘర్పురీ 1918-21
89 ఏ ఉపేంద్ర పై 1921-23
90 ఆర్ ఎఫ్ బి ఎల్ గుప్పి 1923
91 ఏ గెలట్టి 1923-24
92 ఖాన్ బహదూర్ బజ్ల్ – ఉల్ -లా సాహిబ్ బహదూర్ 1924-25
93 ఏ పంచపా కేశవా ఐఎర్ 1925
94 పి సి దత్ 1925-26
95 పి సీతారామయ్య 1926-27
96 పి టి శ్రీనివాస ఆచార్య 1927-28
97 కె సి మానవీదవ్ రాజా 1928-31
98 ఏ సి బ్లాకే 1931-32
99 ఈ ఎఫ్ గోవబల్ద్ , ఐ సి ఎస్ 1932
100 ఖాన్ బహదూర్హుస్సేన్ , బార్-అత్ -లా 1932-34
101 మర్ర్ మేరేరావ్  బహదూర్ నరసింహం పంతులు , బిఏ.,బిఎల్., 1934-36
102 వి ఎస్ హేజ్మడి,ఐ సి ఎస్ 1936-39
103 టి శివశంకర్ , ఐ సి ఎస్ 1939-41
104 వి వి సుబ్రహ్మణ్యం , ఐ సి ఎస్ 1941
105 కె శ్రీనివాసన్ , ఐ సి ఎస్ 1941
106 డబల్యు  డబల్యు  జార్జ్సన్ , ఐ సి ఎస్ 1941
107 ఎస్ రంగనాథన్ ,ఓ బి ఈ, ఐ సి ఎస్ 1941-43
108 రావు సాహెబ్ ఎన్.రాఘవేంద్ర రావు, బిఏ., బి ఎల్ 1943
109 డబల్యు  హెచ్ మిట్చెల్, బిఏ 1943-44
110 ఎస్ కె చెట్టుర్, ఐ సి ఎస్ 1944-45
111 రావు సాహెబ్ ఎం.ఆర్.బంగార, బిఏ 1945
112 ఆర్ ఎం శేషాద్రి, ఐ సి ఎస్ 1945-46
113 టి ఎస్ రామచంద్రన్,ఐ సి ఎస్ 1946-47
114 ఖాన్ బహదూర్ ఇస్మాయిల్ సాహెబ్, ఐ సి ఎస్ 1947
115 ఆర్ ఎస్ మలయప్పన్,బిఏ 1947

 స్వాతంత్రానికి తరువాత

క్రమ

సంఖ్య

జిల్లా కలెక్టర్ పేరు కాలం
1 ఆర్ ఎస్ మలయప్పన్,బిఏ 1947
2 డబల్యు  హెచ్ మిట్చెల్, బిఏ 1947-48
3 టి ప్రభాకర్ రావు నాయుడు, బిఏ 1948
4 బి మాధవరావు నాయుడు , బిఏ 1948-50
5 సి వివేకానంద మూర్తి, బిఏ 1950-51
6 ఎన్ ఎస్ ఖురేషి, బిఏ 1951
7 సి వివేకానంద మూర్తి, బిఏ 1951-52
8 పి సి జేమ్స్, ఎంఏ,ఐ ఏ ఎస్ 1952-53
9 ఏ కృష్ణ స్వామి, ఐ ఏ ఎస్ 1953-54
10 హెచ్ సాంబ మూర్తి, ఎంఏ,బిఎల్ 1954-56
11 బి ఆర్ కె శాస్త్రి, ఐ ఏ ఎస్ 1956
12 సయెద్ అహ్మద్, ఐ ఏ ఎస్ 1956-58
13 ఏ రామచంద్రా రెడ్డి, ఐ ఏ ఎస్ 1958-59
14 పి ఎల్ శివ రామ్, ఐ ఏ ఎస్ 1959-61
15 ఎం గోపాల కృష్ణన్, ఐ ఏ ఎస్ 1961-63
16 వి సుందరేశణ్, ఐ ఏ ఎస్ 1963-65
17 ఆర్ ఎం శాస్త్రి, ఐ ఏ ఎస్ 1965-68
18 ఎం వెంకటేశ్వర రావు, ఐ ఏ ఎస్ 1968-69
19 ఎస్ వి గిరి, ఐ ఏ ఎస్ 1969-72
20 వి చంద్ర మౌళి, ఐ ఏ ఎస్ 1972-73
21 సుశీల్ కుమార్, ఐ ఏ ఎస్ 1973-74
22 టి పద్మనాభన్, ఐ ఏ ఎస్ 1974-75
23 పి ఎల్ సంజీవ రెడ్డి, ఐ ఏ ఎస్ 1975-76
24 ఏ ఎన్ తివారి, ఐ ఏ ఎస్ 1977-79
25 జి నిరంజన రావు, ఐ ఏ ఎస్ 1979-81
26 కె కె బంగర్, ఐ ఏ ఎస్ 1981-82
27 ఎం నారాయణ, ఐ ఏ ఎస్ 1982
28 ఎస్ వి ప్రసాద్, ఐ ఏ ఎస్ 1982-83
29 అమితాభ  భట్టాచార్య , ఐ ఏ ఎస్ 1983-85
30 ఇంద్రజిత్  పాల్, ఐ ఏ ఎస్ 1985-86
31 జె.హరినారాయణ, ఐ ఏ ఎస్ 1986-87
32 వై.రాజగోపాల్ సింగ్, ఐ ఏ ఎస్ 1987
33 శ్రీమతి.చందన ఖాన్, ఐ ఏ ఎస్ 1987-89
34 ఏ.కె.పరీదా, ఐ ఏ ఎస్ 1990-92
35 డా.పి.సుబ్రహ్మణ్యం, ఐ ఏ ఎస్ 1992-93
36 కె.వి.రామాచారి, ఐ ఏ ఎస్ 1993-94
37 డా.పి.సుబ్రహ్మణ్యం, ఐ ఏ ఎస్ 1994-95
38 శ్రీమతి వీణ ఇష్,ఐ ఏ ఎస్ 1995-97
39 వి.నాగి రెడ్డి, ఐ ఏ ఎస్ 1997-98
40 ఆధర్ సిన్హా, ఐ ఏ ఎస్ 1998-01
41 కె.చంద్ర మౌళి, ఐ ఏ ఎస్ 2001-02
42 జయేష్ రంజన్, ఐ ఏ ఎస్ 2002-05
43 జి.అశోక్ కుమార్, ఐ ఏ ఎస్ 2005-06
44 ఎం.టి.కృష్ణ బాబు, ఐ ఏ ఎస్ 2006-09
45 శశి భూషణ్ కుమార్ , ఐ ఏ ఎస్ 2009-11
46 అనిల్ కుమార్ , ఐ ఏ ఎస్ 2011-13
47 కోన శశిధర్, ఐ ఏ ఎస్ 2013-14
48 కె.వి.రమణ, ఐ ఏ ఎస్ 2014-16
49 కె.వి.సత్యనారాయణ, ఐ ఏ ఎస్ 2016-17
50 టి.బాబురావు నాయుడు, ఐ ఏ ఎస్ 2017-18
51 సి. హరి కిరణ్, ఐ ఏ ఎస్ 2018-21
51 వి విజయ్ రామ రాజు, ఐ ఏ ఎస్ 2021-