ముగించు

ఉత్పత్తి

ఉత్పత్తి
ఉత్పత్తి
Type:  
సహజమైన పంటలు

కడప జిల్లాలో ప్రధానంగా ఎరుపు మరియు నలుపు నేలలు పేద నుండి సారవంతమైన నేలల వరకు ఉన్నాయి. జిల్లాలోని మట్టిని ఎర్రటి ఫెర్రుగినస్ నేల మరియు నల్ల…