ముగించు

వైఎస్‌ఆర్ జిల్లాలో నిమ్మనపల్లి – వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రహదారి కి.మీ 25.800 నుండి కి.మీ 31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు బలోపేతం చేయడం

వైఎస్‌ఆర్ జిల్లాలో నిమ్మనపల్లి – వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రహదారి కి.మీ 25.800 నుండి కి.మీ 31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు బలోపేతం చేయడం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వైఎస్‌ఆర్ జిల్లాలో నిమ్మనపల్లి – వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రహదారి కి.మీ 25.800 నుండి కి.మీ 31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు బలోపేతం చేయడం 13/07/2021 31/07/2031 చూడు (387 KB)